1. Mabuti ba ang lahat ng relihiyon?

Sa lahat ng relihiyon, may mga tao na seryoso sa kanilang pagsamba. At isa ngang magandang balita na nakikita sila ng Diyos! Nagmamalasakit siya sa kanila. Pero nakakalungkot, ang relihiyon ay nagiging instrumento sa paggawa ng masama. (2 Corinto 4:3, 4; 11:13-15) Napapabalita ang mga relihiyong sangkot sa terorismo, genocide (paglipol sa lahi), giyera, at pang-aabuso sa mga bata. Talagang nakakalungkot ito para sa mga taong may-takot sa Diyos!Basahin ang Mateo 24:3-5, 11, 12.

Kabaligtaran ng tunay na relihiyon na nagbibigay ng kapurihan sa Diyos, kahihiyan ang ibinibigay ng huwad na relihiyon. Nagtuturo sila ng mga bagay na wala sa Bibliya, gaya ng mga maling doktrina nila tungkol sa Diyos at sa mga patay. Pero gusto ni Jehova na malaman ng mga tao ang katotohanan tungkol sa kaniya.Basahin ang Ezekiel 18:4; 1 Timoteo 2:3-5.

2. Ano ang mangyayari sa mga relihiyon?

Ang Diyos ay hindi kayang dayain ng mga relihiyong nagsasabing mahal nila siya pero sanlibutan naman ni Satanas ang talagang mahal nila. (Santiago 4:4) Sa Bibliya, ang lahat ng huwad na relihiyon ay tinutukoy bilang “Babilonyang Dakila.” Ang Babilonya ang sinaunang lunsod na pinagmulan ng huwad na relihiyon matapos ang Baha noong panahon ni Noe. Hindi na magtatagal at wawakasan ng Diyos ang mga relihiyong nandaraya at nang-aapi sa mga tao.Basahin ang Apocalipsis 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Hindi lang iyan ang magandang balita. Nagmamalasakit si Jehova sa mga tao sa buong daigdig na gustong sumamba sa kaniya pero iniligaw ng huwad na relihiyon. Pinagkakaisa niya sila sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng katotohanan.Basahin ang Mikas 4:2, 5.

 3. Ano ang dapat gawin ng mga taong gustong sumamba sa tunay na Diyos?

Pinagkakaisa ng tunay na relihiyon ang mga tao

Mahal ni Jehova ang mga taong panig sa katotohanan at gumagawa ng mabuti. Hinihimok niya silang umalis sa huwad na relihiyon. Kung mahal naman ng isang tao ang Diyos, dapat na handa siyang magbago.Basahin ang Apocalipsis 18:4.

Noong unang siglo, natuwa ang mga taong may takot sa Diyos nang marinig nila sa mga apostol ang mga turo ng Bibliya. Nagbago ang buhay nila dahil sa mga natutuhan nila kay Jehova; nagkaroon sila ng direksiyon at pag-asa. Magandang halimbawa sila sa atin dahil tumugon sila sa mensahe ng Bibliya at inuna si Jehova sa kanilang buhay.Basahin ang 1 Tesalonica 1:8, 9; 2:13.

Tinatanggap ni Jehova ang mga tumatalikod sa huwad na relihiyon. Kung pauunlakan mo ang paanyaya ni Jehova, magiging kaibigan ka niya, mapapabilang ka sa isang mapagmahal na pamilyang sumasamba kay Jehova, at mabubuhay nang walang hanggan.Basahin ang Marcos 10:29, 30; 2 Corinto 6:17, 18.

4. Ano ang gagawin ng Diyos para mabigyan ng kaginhawahan ang lahat ng tao sa mundo?

Malapit nang hatulan ang huwad na relihiyon. Mawawala na ang nagpapahirap sa mga tao sa buong daigdig. Hindi na maililigaw ng huwad na relihiyon ang mga tao; wala nang magkakabaha-bahagi. Ang lahat ay magkakaisa sa pagsamba sa tanging tunay na Diyos.Basahin ang Apocalipsis 18:20, 21; 21:3, 4.