Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

 ARALIN 10

Paano Mo Makikilala ang Tunay na Relihiyon?

Paano Mo Makikilala ang Tunay na Relihiyon?

1. Iisa lang ba ang tunay na relihiyon?

“Maging mapagbantay kayo sa mga bulaang propeta.”MATEO 7:15.

Iisang relihiyon lang ang itinuro ni Jesus sa kaniyang mga tagasunod, at iyon ang tunay na relihiyon. Para itong isang daan na patungo sa buhay na walang hanggan. Pero sinabi ni Jesus: “Kakaunti ang mga nakasusumpong” sa daang ito. (Mateo 7:14) Tanging ang pagsambang nakasalig sa mga katotohanang nasa Bibliya ang tinatanggap ng Diyos. Ang lahat ng tunay na Kristiyano ay nagkakaisa sa iisang pananampalataya.Basahin ang Juan 4:23, 24; 14:6; Efeso 4:4, 5.

2. Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa mga di-tunay na Kristiyano?

“Hayagan nilang sinasabi na kilala nila ang Diyos, ngunit itinatatwa nila siya sa pamamagitan ng kanilang mga gawa.”TITO 1:16.

Nagbabala si Jesus na ang mga bulaang propeta ay magpapasok ng mga maling turo sa Kristiyanismo. Sa unang tingin, para silang mga tunay na Kristiyano. Sinasabi nilang Kristiyanong relihiyon sila. Pero puwede mong malaman kung totoo nga sila. Paano? Ang tunay na pagsamba lang ang puwedeng pagmulan ng mga totoong Kristiyano, at makikilala mo sila sa kanilang paggawi’t pamumuhay.Basahin ang Mateo 7:13-23.

3. Paano mo makikilala ang mga tunay na Kristiyano?

Pag-isipan ang limang pagkakakilanlang ito:

  • Iginagalang ng mga tunay na Kristiyano ang Bibliya bilang Salita ng Diyos. Sinisikap nilang mamuhay ayon sa mga simulain o prinsipyo nito. Kaya ang tunay na relihiyon ay ibang-iba sa relihiyong batay lamang sa kaisipan ng tao. (Mateo 15:7-9) Ginagawa ng mga tunay na Kristiyano kung ano ang kanilang ipinangangaral.Basahin ang Juan 17:17; 2 Timoteo 3:16, 17.

  •   Pinararangalan ng tunay na mga tagasunod ni Jesus ang pangalan ng DiyosJehova. Pinarangalan ni Jesus ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng paghahayag sa pangalang ito. Tinulungan niya ang mga tao na makilala ang Diyos at tinuruan silang ipanalangin ang pagpapabanal sa pangalan ng Diyos. (Mateo 6:9) Sa lugar ninyo, aling relihiyon ang nagpapakilala sa pangalan ng Diyos?Basahin ang Juan 17:26; Roma 10:13, 14.

  • Ang mga tunay na Kristiyano ay nangangaral tungkol sa Kaharian ng Diyos. Isinugo ng Diyos si Jesus para ipangaral ang mabuting balita ng Kaharian. Ang Kaharian ng Diyos ang tanging pag-asa ng mga tao. Ipinangaral ito ni Jesus hanggang sa araw na mamatay siya. (Lucas 4:43; 8:1; 23:42, 43) Sinabi niya na ipangangaral ito ng kaniyang mga tagasunod. Kapag may nakipag-usap sa iyo tungkol sa Kaharian ng Diyos, ano sa palagay mo ang relihiyon niya?Basahin ang Mateo 24:14.

  • Ang mga tagasunod ni Jesus ay hindi bahagi ng masamang sanlibutang ito. Hindi sila nakikisali sa pulitika o nakikisangkot sa mga kaguluhan sa lipunan. (Juan 17:16; 18:36) Hindi rin nila tinutularan ang masasamang gawain at pag-uugali ng mga tao sa sanlibutang ito.Basahin ang Santiago 4:4.

  • Ang mga tunay na Kristiyano ay may namumukod-tanging pag-ibig sa isa’t isa. Natutuhan nila sa Salita ng Diyos na igalang ang mga tao anuman ang kanilang lahi. Di-gaya ng mga huwad na relihiyon na parating sumusuporta sa mga digmaan, ang mga tunay na Kristiyano ay hindi nakikisangkot dito. (Mikas 4:1-3) Sa halip, ginagamit nila ang kanilang panahon, pera, at lakas para tulungan at palakasin ang pananampalataya ng iba.Basahin ang Juan 13:34, 35; 1 Juan 4:20.

4. Matutukoy mo ba kung aling relihiyon ang tunay?

Aling relihiyon ang masasabing nagtuturo batay sa Salita ng Diyos, nagpaparangal sa pangalan ng Diyos, at naghahayag na ang Kaharian ng Diyos ang tanging pag-asa ng mga tao? Aling relihiyon ang nagpapakita ng pag-ibig at hindi sumusuporta sa digmaan? Ano sa tingin mo?Basahin ang 1 Juan 3:10-12.