1. Pinakikinggan ba ng Diyos ang lahat ng panalangin?

Inaanyayahan ng Diyos ang lahat ng uri ng tao na lumapit sa kaniya sa panalangin. (Awit 65:2) Pero hindi lahat ng panalangin ay pinakikinggan, o tinatanggap, ng Diyos. Halimbawa, hindi niya pinakikinggan ang panalangin ng isang lalaking mapang-abuso sa asawa. (1 Pedro 3:7) Nang mamihasa sa paggawa ng masama ang mga Israelita noon, hindi rin pinakinggan ng Diyos ang mga panalangin nila. Gayunman, tinatanggap ng Diyos ang panalangin ng mga makasalanan kapag nagsisisi sila. Maliwanag na isang pribilehiyo ang panalangin.Basahin ang Isaias 1:15; 55:7.

2. Paano tayo dapat manalangin?

Ang panalangin ay bahagi ng ating pagsamba, kaya naman tangi lamang sa ating Maylalang, kay Jehova, tayo dapat manalangin. (Mateo 4:10; 6:9) At yamang makasalanan tayo, dapat tayong manalangin sa pangalan ni Jesus dahil namatay siya bilang pantubos sa ating mga kasalanan. (Juan 14:6) Ayaw ni Jehova ng mga binabasa o isinaulong panalangin na inuulit-ulit. Gusto niyang manalangin tayo mula sa puso.Basahin ang Mateo 6:7; Filipos 4:6, 7.

Naririnig din ng ating Maylalang ang tahimik na mga panalangin. (1 Samuel 1:12, 13) Hinihimok niya tayong manalangin sa lahat ng pagkakataon, halimbawa, sa simula at pagtatapos ng araw, sa panahon ng pagkain, at kapag may problema tayo.Basahin ang Awit 55:22; Mateo 15:36.

3. Bakit nagtitipong magkakasama ang mga Kristiyano?

Hindi madaling maging malapít sa Diyos dahil napaliligiran tayo ng mga taong hindi nananampalataya sa kaniya at hindi naniniwala sa pangako niyang kapayapaan sa lupa. (2 Timoteo 3:1, 4; 2 Pedro 3:3, 13) Kaya kailangan natin ang nakapagpapatibay  na pakikipagsamahan sa ating mga kapananampalataya, at kailangan nila tayo.Basahin ang Hebreo 10:24, 25.

Ang pakikipagkaibigan sa mga taong malapít sa Diyos ay tutulong sa atin na mapalapít din sa Diyos. Ang mga pulong ng mga Saksi ni Jehova ay magandang pagkakataon para mapatibay tayo sa pananampalataya ng iba.Basahin ang Roma 1:11, 12.

4. Paano ka magiging malapít sa Diyos?

Magiging malapít ka kay Jehova sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa mga natututuhan mo sa kaniyang Salita. Pag-isipan ang kaniyang mga gawa, mga payo, at mga pangako. Sa tulong ng panalangin at pagbubulay-bulay, mapapahalagahan mo ang pag-ibig at karunungan ng Diyos.Basahin ang Josue 1:8; Awit 1:1-3.

Magiging malapít ka lang sa Diyos kung magtitiwala ka sa kaniya, kung mananampalataya ka. Pero ang pananampalataya ay dapat alagaan. Kung paanong kailangan mong kumain nang regular para lumakas, kailangan mo ring patuloy na mag-aral ng Bibliya para tumibay ang iyong pananampalataya.Basahin ang Mateo 4:4; Hebreo 11:1, 6.

5. Bakit makakabuti sa iyo ang pagiging malapít sa Diyos?

Si Jehova ay nagmamalasakit sa mga nagmamahal sa kaniya. Kayang-kaya niya silang protektahan mula sa anumang puwedeng magsapanganib sa kanilang pananampalataya at pag-asang buhay na walang hanggan. (Awit 91:1, 2, 7-10) Pinapaiwas niya tayo sa uri ng pamumuhay na puwedeng makasamâ sa ating kalusugan at pagmulan ng mga problema. Itinuturo ni Jehova kung paano magiging makabuluhan ang ating buhay.Basahin ang Awit 73:27, 28; Santiago 4:4, 8.