1. Paano nagsimula ang kasamaan?

Sa loob ng panahong ipinahintulot ng Diyos, napatunayan na hindi kayang lutasin ng gobyerno ng tao ang mga problema sa daigdig

Nagsimula ang kasamaan sa lupa nang sambitin ni Satanas ang unang kasinungalingan. Dating perpektong anghel si Satanas, pero “hindi siya nanindigan sa katotohanan.” (Juan 8:44) Hinangad niya ang pagsambang para lamang sa Diyos. Nagsinungaling si Satanas sa unang babae, si Eva, at inudyukan itong sumunod sa kaniya sa halip na sa Diyos. Sumuway rin sa Diyos si Adan. Ang ginawa niyang ito ay nagdulot ng pagdurusa at kamatayan.Basahin ang Genesis 3:1-6, 19.

Nang udyukan ni Satanas si Eva na sumuway sa Diyos, nagsimula si Satanas ng isang rebelyon laban sa soberanya ng Diyos, o posisyon bilang Kataas-taasan. Pumanig kay Satanas ang karamihan ng mga tao at tinanggihan nila ang Diyos bilang kanilang Tagapamahala. Kaya si Satanas ay naging “tagapamahala ng sanlibutan.”Basahin ang Juan 14:30; 1 Juan 5:19.

2. Depektibo ba ang paglalang ng Diyos?

Perpekto ang lahat ng gawa ng Diyos. Ang mga tao at mga anghel ay nilalang ng Diyos na may kakayahang sundin ang lahat ng kahilingan niya. (Deuteronomio 32:4, 5) Nilalang tayo ng Diyos na may kalayaang pumili kung gagawa tayo ng mabuti o gagawa tayo ng masama. Dahil diyan, may pagkakataon tayong maipakita ang pag-ibig natin sa Diyos.Basahin ang Santiago 1:13-15; 1 Juan 5:3.

3. Bakit hanggang ngayon ay pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa?

Pansamantalang pinahihintulutan ni Jehova ang paghihimagsik sa kaniyang soberanya. Bakit? Para mapatunayang walang idudulot na mabuti sa tao ang pamamahalang hiwalay sa kaniya. (Eclesiastes 7:29; 8:9) Matapos ang 6,000 taon ng kasaysayan ng tao, kitang-kita ang ebidensiya. Bigo ang mga tagapamahalang  tao na alisin ang digmaan, krimen, kawalang-katarungan, at sakit.—Basahin ang Jeremias 10:23; Roma 9:17.

Gayunman, ibang-iba ang pamamahala ng Diyos; pagpapalain nito ang mga nagpapasakop dito. (Isaias 48:17, 18) Malapit nang alisin ni Jehova ang lahat ng gobyerno ng tao. Ang mga tao lamang na panig sa pamamahala ng Diyos ang maninirahan sa lupa.Isaias 11:9; Basahin ang Daniel 2:44.

4. Habang hindi pa dumarating ang paghatol ng Diyos, anong pagkakataon ang mayroon tayo?

Sinasabi ni Satanas na naglilingkod lang ang mga tao kay Jehova dahil may makukuha silang pakinabang. Gusto mo bang patunayan na hindi totoo ang bintang ni Satanas? Magagawa mo iyon! Habang hindi pa dumarating ang paghatol ng Diyos, may pagkakataon tayong pumili kung alin ang papanigan natin: pamamahala ng Diyos o ng tao. Makikita sa paraan ng pamumuhay mo kung alin ang pinili mo.Basahin ang Job 1:8-12; Kawikaan 27:11.

5. Paano natin maipapakitang ang Diyos ang pinipili nating Tagapamahala?

Makikita sa mga pasiya natin sa buhay kung panig tayo sa pamamahala ng Diyos

Maipapakita nating ang Diyos ang pinipili nating Tagapamahala kung sasambahin natin siya sa paraang itinuturo ng kaniyang Salita, ang Bibliya. (Juan 4:23) At para ipakita namang tinatanggihan natin ang pamamahala ni Satanas, iiwas tayo sa pulitika at digmaan, gaya ng ginawa ni Jesus.Basahin ang Juan 17:14.

Ginagamit ni Satanas ang kaniyang kapangyarihan para palaganapin ang imoral at masasamang gawain. Kapag iniiwasan natin ang gayong mga gawain, baka tuyain tayo o salansangin ng ating mga kaibigan at kamag-anak. (1 Pedro 4:3, 4) Kailangan nating magpasiya. Makikisama ba tayo sa mga taong umiibig sa Diyos? Susundin ba natin ang kaniyang matalino at maibiging mga kautusan? Kung oo, mapapatunayan nating sinungaling si Satanas nang sabihin niyang walang sinumang susunod sa Diyos kapag nalagay sa pagsubok.Basahin ang 1 Corinto 6:9, 10; 15:33.

Mahal na mahal ng Diyos ang sangkatauhan, kaya siguradong aalisin niya ang kasamaan at pagdurusa. Ang mga nasa panig ng Diyos at nananampalatayang gagawin niya ito ay mabubuhay nang masaya sa lupa magpakailanman.Basahin ang Juan 3:16.