1. Bakit ginawa ng Diyos ang lupa?

Ginawa ni Jehova ang lupa para sa tao. Ito ang tirahan natin. Kaya ang unang mag-asawa, sina Adan at Eva, ay hindi nilalang para punuin ang langit—may mga anghel nang nilalang ang Diyos para manirahan sa langit. (Job 38:4, 7) Sa halip, inilagay ng Diyos ang unang lalaki sa napakagandang paraiso na tinatawag na hardin ng Eden. (Genesis 2:15-17) Siya at ang magiging mga supling niya ay binigyan ni Jehova ng pagkakataong mabuhay nang walang hanggan sa lupa.Basahin ang Awit 37:29; 115:16.

Dati, ang hardin ng Eden lang ang paraiso. Inutusan ang unang mag-asawa na mag-anák para mapunô ang lupa. Susupilin, o pangangasiwaan, nila ang lupa para maging paraiso ang buong globo. (Genesis 1:28) Hindi kailanman magugunaw ang lupa. Ito ang magiging tirahan ng tao magpakailanman.Basahin ang Awit 104:5.

2. Bakit hindi paraiso ang lupa ngayon?

Sinuway nina Adan at Eva ang Diyos, kaya pinaalis sila sa hardin. Nawala ang paraiso, at walang kakayahan ang tao na gawing paraiso muli ang lupa. Mula noon, naghari ang kasamaan sa buong lupa.Basahin ang Genesis 3:23, 24.

Sumuko na ba ang Diyos sa pagtupad sa kaniyang orihinal na layunin para sa mga tao? Hindi! Siya ang makapangyarihan-sa-lahat. Hindi siya mabibigo. (Isaias 45:18) Tutuparin ng Diyos ang orihinal na layunin niya para sa mga tao.Basahin ang Awit 37:11, 34.

3. Paano magiging paraiso muli ang lupa?

Magiging paraiso muli ang lupa sa ilalim ng pamamahala ni Jesus. Sa isang digmaang tinatawag na Armagedon, pangungunahan ni Jesus ang mga anghel para puksain ang lahat ng lumalaban sa Diyos. Saka niya ibibilanggo si Satanas sa loob ng 1,000 taon. Pero makaliligtas ang bayan ng Diyos dahil gagabayan  at poprotektahan sila ni Jesus. Mabubuhay sila magpakailanman sa Paraiso sa lupa.—Basahin ang Apocalipsis 20:1-3; 21:3, 4.

4. Kailan matatapos ang pagdurusa?

Kailan tatapusin ng Diyos ang kasamaan sa lupa? Nagbigay si Jesus ng “tanda” na maghuhudyat na malapit na ang wakas. Nanganganib ang sangkatauhan dahil sa mga nangyayari ngayon sa daigdig; palatandaan ito na nabubuhay na tayo sa “katapusan ng sistema ng mga bagay.”Basahin ang Mateo 24:3, 7-14, 21, 22.

Sa loob ng 1,000-taóng paghahari ni Jesus mula sa langit, aalisin niya ang lahat ng pagdurusa sa lupa. (Isaias 9:6, 7; 11:9) Bukod sa pagiging Hari, magiging Mataas na Saserdote rin si Jesus at aalisin niya ang kasalanan ng mga masunurin sa Diyos. Kaya sa pamamagitan ni Jesus, aalisin ng Diyos ang sakit, pagtanda, at kamatayan.Basahin ang Isaias 25:8; 33:24.

5. Sino ang maninirahan sa Paraiso sa hinaharap?

Sa Kingdom Hall, makikilala mo ang mga taong may pag-ibig sa Diyos at gustong matuto kung paano gagawin ang kaniyang kalooban

Ang mga taong masunurin sa Diyos ang maninirahan sa Paraiso. (1 Juan 2:17) Isinugo ni Jesus ang kaniyang mga tagasunod para hanapin ang maaamong tao at ituro sa kanila kung paano sila tatanggapin ng Diyos. Sa ngayon, inihahanda ni Jehova ang milyun-milyong tao para mamuhay sa Paraiso sa lupa sa hinaharap. (Zefanias 2:3) Sa mga Kingdom Hall ng mga Saksi ni Jehova, natututo ang mga tao kung paano magiging mas mabuting mga asawa at mga magulang. Ang mga anak ay kasama ng kanilang mga magulang sa pagsamba sa Diyos, at sa tulong ng Bibliya, natututuhan ng mga pamilya ang mas mabuting paraan ng pamumuhay.Basahin ang Mikas 4:1-4.