1. Ano ang magandang balita tungkol sa mga patay?

Nang dumating si Jesus sa Betania malapit sa Jerusalem, apat na araw nang patay ang kaibigan niyang si Lazaro. Pumunta si Jesus sa libingan ni Lazaro, kasama ang mga kapatid nitong sina Marta at Maria, at di-nagtagal, marami pa ang dumating. Siguradong napakasaya nina Marta at Maria nang buhaying muli ni Jesus si Lazaro!Basahin ang Juan 11:21-24, 38-44.

Alam ni Marta na may pag-asa ang mga patay. Alam niyang bubuhayin sila ni Jehova para muling manirahan sa lupa.Basahin ang Job 14:14, 15.

2. Ano ang kalagayan ng mga patay?

Sinabi ng Diyos kay Adan: “Ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik.”—GENESIS 3:19.

Ang tao ay ginawa mula sa alabok. (Genesis 2:7; 3:19) Wala tayong imortal na kaluluwa na nabubuhay sa ating katawang laman. Tayo ay mga pisikal na nilalang, kaya walang bahagi natin ang nananatiling buháy pagkamatay natin. Kapag namatay tayo, patay na rin ang utak natin, at wala na tayong pag-iisip. Kaya naman walang anumang ikinuwento si Lazaro na naranasan niya habang patay siya, dahil walang malay ang mga patay.Basahin ang Eclesiastes 9:5, 6, 10.

Pinahihirapan ba ng Diyos sa apoy ang mga tao pagkamatay nila? Yamang sinasabi ng Bibliya na ang mga patay ay walang nalalaman, isang paglapastangan sa Diyos ang turo tungkol sa maapoy na impiyerno. Sa katunayan, kasuklam-suklam sa kaniya ang ideya ng pagpapahirap sa apoy.Basahin ang Jeremias 7:31.

 3. Maaari bang makipag-usap sa atin ang mga patay?

Hindi nakapagsasalita ni nakakarinig man ang mga patay. (Awit 115:17) Pero may masasamang anghel, at kaya nilang makipag-usap sa mga tao at magpanggap na sila ang mga taong namatay. (Judas 6) Hindi natin dapat tangkain man lang na makipag-usap sa mga patay dahil ipinagbabawal iyon ni Jehova.Basahin ang Deuteronomio 18:10, 11.

4. Sinu-sino ang bubuhaying muli?

Milyun-milyong patay sa libingan ang muling mabubuhay sa lupa. Kahit ang mga hindi nakakilala sa Diyos at ang mga gumawa ng masama ay bubuhaying muli.Basahin ang Lucas 23:43; Gawa 24:15.

Ang mga bubuhaying muli ay bibigyan ng pagkakataong matuto tungkol sa Diyos at manampalataya’t sumunod kay Jesus. (Apocalipsis 20:11-13) Kung sila ay gagawa ng mabubuting bagay, mabubuhay sila magpakailanman sa lupa.Basahin ang Juan 5:28, 29.

5. Anong katangian ni Jehova ang kitang-kita natin sa pag-asang pagkabuhay-muli?

Naging posible ang pag-asang pagkabuhay-muli nang isugo ng Diyos ang kaniyang Anak, na namatay para sa atin. Kitang-kita sa pag-asang ito ang dakilang pag-ibig at kabaitan ng Diyos. Kapag binuhay-muli ang mga patay, sino ang gustung-gusto mong makita?Basahin ang Juan 3:16; Roma 6:23.