1. Ano ang balitang galing sa Diyos?

Gusto ng Diyos na ang tao ay maging maligaya dito sa lupa. Nilalang niya ang lupa at ang lahat ng naririto dahil mahal niya ang tao. At di-magtatagal, bibigyan niya ng magandang kinabukasan ang mga tao sa bawat bansa. Aalisin niya ang mga sanhi ng pagdurusa sa lupa.Basahin ang Jeremias 29:11.

Hindi kayang solusyunan ng gobyerno ng tao ang karahasan, sakit, at kamatayan. Pero heto ang magandang balita: Malapit nang palitan ng gobyerno ng Diyos ang lahat ng gobyerno ng tao! At ang lahat ng magiging sakop ng gobyerno ng Diyos ay magkakaroon ng tunay na kapayapaan at magandang kalusugan.Basahin ang Isaias 25:8; 33:24; Daniel 2:44.

2. Bakit napakahalaga ngayon ng magandang balita?

Mawawala lang ang pagdurusa kapag inalis na ng Diyos ang masasama. (Zefanias 2:3) Kailan mangyayari iyon? Inihula ng Salita ng Diyos ang mga kalagayang sumasalot ngayon sa sangkatauhan. Indikasyon ito na malapit nang kumilos ang Diyos.Basahin ang 2 Timoteo 3:1-5.

3. Ano ang dapat nating gawin?

Dapat nating makilala ang Diyos sa pamamagitan ng kaniyang Salita, ang Bibliya. Para itong liham mula sa isang mapagmahal na ama. Sinasabi nito kung paano tayo magkakaroon ng mas masayang buhay ngayon at ng buhay na walang hanggan sa lupa sa hinaharap. Pero baka may tumutol sa pakikipag-aral mo ng Bibliya. Kung titigil ka, sayang ang pagkakataon mong magkaroon ng napakagandang kinabukasan.Basahin ang Kawikaan 29:25; Apocalipsis 14:6, 7.