Matututuhan natin sa seksiyong ito ang tungkol sa mga kabataan, propeta, at mga hari na may matibay na pananampalataya kay Jehova. Sa Sirya, isang batang babaeng Israelita ang may pananampalatayang mapapagaling ng propeta ni Jehova si Naaman. Buo ang tiwala ni propeta Eliseo na poprotektahan siya ni Jehova mula sa kaaway na hukbo. Isinapanganib ng mataas na saserdoteng si Jehoiada ang kaniyang buhay para protektahan ang batang si Jehoas mula sa napakasamang lola nitong si Athalia. Nagtiwala si Haring Hezekias na ililigtas ni Jehova ang Jerusalem, at hindi siya natakot sa mga Asiryano. Inalis ni Haring Josias sa lupain ang lahat ng pagsamba sa mga diyos-diyusan, inayos ang templo, at inakay ang bansa pabalik sa tunay na pagsamba.