Mababasa sa seksiyong ito ang kasaysayan ni Haring Saul at ni Haring David, na inabot nang mga 80 taon. Noong umpisa, mapagpakumbaba at may takot sa Diyos si Saul, pero nagbago siya at ayaw nang sumunod sa utos ni Jehova. Itinakwil siya ni Jehova, at nang maglaon, inutusan ni Jehova si Samuel na hirangin si David bilang susunod na hari ng Israel. Dahil sa inggit, ilang beses na tinangkang patayin ni Saul si David, pero hindi ito gumanti kahit kailan. Alam ni Jonatan, anak ni Saul, na si David ang pinili ni Jehova kung kaya naging tapat siya kay David. Nakagawa si David ng malulubhang kasalanan, pero hindi niya kailanman tinanggihan ang disiplina ni Jehova. Kung isa  kang magulang, tulungan ang iyong anak na makita kung gaano kahalaga ang laging pagsunod sa kaayusan ng Diyos.