Ang mga Israelita ay umalis sa Bundok Sinai at naglakbay sa disyerto ng Paran papunta sa isang lugar na tinatawag na Kades. Doon sinabi ni Jehova kay Moises: ‘Magpadala ka ng 12 lalaki, isa mula sa bawat tribo, para mag-espiya sa Canaan, ang lupain na ibibigay ko sa mga Israelita.’ Kaya pumili si Moises ng 12 lalaki at sinabi sa kanila: ‘Pumunta kayo sa Canaan, at tingnan n’yo kung mataba ang lupa doon. Tingnan n’yo din kung mahihina o malalakas ang mga tagaroon at kung nakatira sila sa mga tolda o sa mga lunsod.’ Pumunta sa Canaan ang 12 espiya, at kasama doon sina Josue at Caleb.

Pagkaraan ng 40 araw, bumalik ang mga espiya na may dalang mga prutas na igos, granada, at ubas. Ikinuwento nila: ‘Mataba ang lupa doon, pero malalakas ang mga tao at matataas ang pader ng lunsod nila.’ Sinabi naman ni Caleb: ‘Matatalo natin sila. Pumunta na tayo do’n!’ Alam mo ba kung bakit sinabi ’yon ni Caleb? Kasi, sila ni Josue ay nagtitiwala kay Jehova. Pero sinabi ng 10 espiya: ‘Huwag! Ang mga tao doon ay kasinlalaki ng higante! Para lang kaming mga tipaklong kumpara sa kanila.’

Natakot ang mga Israelita. Nagreklamo sila at sinabi: ‘Pumili tayo ng ibang lider at bumalik na lang tayo sa Ehipto. Bakit pa tayo pupunta sa lugar na ’yon kung mapapatay lang tayo?’ Pero sinabi nina  Josue at Caleb: ‘Sundin natin si Jehova, at huwag tayong matakot. Poprotektahan tayo ni Jehova.’ Ayaw makinig ng mga Israelita. Gusto pa nga nilang patayin sina Josue at Caleb!

Ano ang ginawa ni Jehova? Sinabi niya kay Moises: ‘Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa mga Israelita, ayaw pa rin nila akong sundin. Kaya 40 taon silang mananatili sa ilang, at doon na sila mamamatay. Ang mga anak lang nila, pati sina Josue at Caleb, ang makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa kanila.’

“Bakit takot na takot kayo? Bakit ang liit ng pananampalataya ninyo?”—Mateo 8:26