Nangako si Jehova kay Jacob na poprotektahan niya ito gaya ng pagprotekta niya kina Abraham at Isaac. Tumira si Jacob sa isang lugar na tinatawag na Haran. Doon siya nakapag-asawa, nagkaroon ng maraming anak, at yumaman.

Sinabi ni Jehova kay Jacob: ‘Umuwi ka sa inyo.’ Kaya naglakbay pauwi si Jacob kasama ang pamilya niya. Habang naglalakbay, may mga nagsabi kay Jacob: ‘Parating ang kapatid mong si Esau, at may kasama siyang 400 lalaki!’ Natakot si Jacob na baka saktan sila ni Esau. Nanalangin siya kay Jehova: ‘Pakisuyo, iligtas n’yo po kami sa kapatid ko.’ Kinabukasan, nagpadala si Jacob kay Esau ng maraming tupa, kambing, baka, kamelyo, at asno.

Kinagabihan, habang nag-iisa si Jacob, nakakita siya ng anghel! Nagsimulang makipagbuno ang anghel kay Jacob hanggang umaga. Kahit napilayan na si Jacob, ayaw pa rin niyang sumuko. Sinabi ng anghel: ‘Bitiwan mo ako.’ Pero sinabi ni Jacob: ‘Ayoko. Hindi kita bibitiwan hangga’t hindi mo ako pinagpapala.’

Pinagpala ng anghel si Jacob. Ngayon, alam na ni Jacob na hindi hahayaan ni Jehova na saktan siya ni Esau.

Nang umagang iyon, malayo pa lang ay nakita na ni Jacob si Esau kasama ang 400 lalaki. Nauna si Jacob sa pamilya niya at yumukod nang pitong beses sa harap ng kapatid  niya. Tumakbo si Esau palapit kay Jacob at niyakap ito. Nag-iyakan ang magkapatid at nagbatî. Ano kaya ang naramdaman ni Jehova sa ginawa ni Jacob?

Pagkatapos, umuwi na si Esau sa bahay niya, at nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay pauwi. Nagkaroon si Jacob ng 12 anak na lalaki. Ang pangalan nila ay Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Neptali, Gad, Aser, Isacar, Zebulon, Jose, at Benjamin. Ang isa sa kanila—si Jose—ay ginamit ni Jehova para iligtas ang Kaniyang bayan. Alam mo ba kung paano? Tingnan natin.

“Patuloy na mahalin ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo, para mapatunayan ninyong mga anak kayo ng inyong Ama na nasa langit.”—Mateo 5:44, 45