Tinuruan ni Abraham ang anak niyang si Isaac na mahalin si Jehova at magtiwala sa mga pangako ni Jehova. Pero noong mga 25 taon na si Isaac, may hiniling si Jehova kay Abraham na napakahirap gawin. Ano kaya iyon?

Sinabi ng Diyos kay Abraham: ‘Isama mo ang iyong kaisa-isang anak at ihandog siya bilang hain sa isang bundok sa Moria.’ Hindi alam ni Abraham kung bakit ipinapagawa iyon ni Jehova sa kaniya. Pero sumunod pa rin siya.

Kinaumagahan, isinama ni Abraham si Isaac at ang dalawang tagapaglingkod niya at naglakbay sila papuntang Moria. Pagkalipas ng tatlong araw, natanaw na nila ang bundok. Sinabi ni Abraham sa mga tagapaglingkod na maiwan at maghintay pero sila ni Isaac ay pupunta sa bundok para maghandog ng hain. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy, at nagdala si Abraham ng patalim. Nagtanong si Isaac sa kaniyang ama: ‘Nasaan po ang hayop na ihahain natin?’ Sumagot si Abraham: ‘Anak, si Jehova ang magbibigay nito.’

Pagdating nila sa bundok, gumawa sila ng altar. ’Tapos, tinalian ni Abraham ang mga kamay at paa ni Isaac at inihiga ito sa altar.

Kinuha ni Abraham ang patalim. Nang sandaling iyon, sumigaw ang anghel ni Jehova mula sa langit: ‘Abraham! Huwag mong saktan ang bata! Alam ko na ngayon na may pananampalataya ka sa Diyos kasi handa  mong ihain ang iyong anak.’ Pagkatapos, nakita ni Abraham ang isang barakong tupa na ang mga sungay ay nasabit sa mga sanga. Kinalagan niya agad si Isaac at inihain ang tupa.

Mula noon, naging kaibigan na ni Jehova si Abraham. Alam mo ba kung bakit? Sinusunod kasi ni Abraham ang lahat ng ipagawa sa kaniya ni Jehova, kahit hindi niya ito naiintindihan.

Inulit ni Jehova ang pangako niya kay Abraham: ‘Pagpapalain kita, at pararamihin ko ang iyong mga anak.’ Ibig sabihin, magiging maganda ang buhay ng lahat ng mabuting tao dahil sa pamilya ni Abraham.

“Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya ibinigay niya ang kaniyang kaisa-isang Anak para ang bawat isa na nananampalataya sa kaniya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”—Juan 3:16