Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

 ARAL 88

Inaresto si Jesus

Inaresto si Jesus

Dumaan si Jesus at ang mga apostol sa Libis ng Kidron papunta sa Bundok ng mga Olibo. Pasado alas dose na ng gabi noon, at kabilugan ng buwan. Pagdating nila sa hardin ng Getsemani, sinabi ni Jesus sa mga apostol: ‘Dito lang kayo. Patuloy kayong magbantay.’ Lumayo pa nang kaunti si Jesus at lumuhod. Dahil nahihirapan ang kalooban niya, nanalangin siya kay Jehova: ‘Mangyari nawa ang iyong kalooban.’ Pagkatapos, nagpadala si Jehova ng anghel para palakasin si Jesus. Pagbalik ni Jesus sa mga apostol, nakita niyang natutulog ang tatlo. Sinabi niya: ‘Gumising kayo! Hindi ito oras para matulog! Oras na para ibigay ako sa kamay ng mga kaaway ko.’

Mayamaya, dumating si Hudas at ang mga kasama niya na may dalang mga espada at pamalo. Alam niya kung saan makikita si Jesus kasi lagi silang pumupunta sa harding iyon. Sinabi ni Hudas sa mga sundalo na ituturo niya sa kanila si Jesus. Lumapit siya kay Jesus at sinabi: ‘Magandang gabi, Guro,’ at hinalikan ito. Sinabi ni Jesus: ‘Hudas, tinatraidor mo ba ako sa isang halik?’

Hinarap ni Jesus ang mga kasama ni Hudas at tinanong: ‘Sino’ng hinahanap n’yo?’ Sinabi nila: “Si Jesus na Nazareno.” Sumagot siya: ‘Ako ang hinahanap ninyo.’ Napaatras ang mga lalaki at natumba. Tinanong ulit sila ni Jesus: ‘Sino’ng hinahanap n’yo?’ Sinabi ulit nila: “Si Jesus na Nazareno.” Sumagot si Jesus: ‘Ako nga iyon. Huwag n’yong idamay ang mga lalaking ito.’

Nang maintindihan ni Pedro ang nangyayari, humugot siya ng espada at tinagpas ang tainga ni Malco, isang lingkod ng mataas na saserdote. Pero hinawakan ni Jesus ang tainga nito at pinagaling. Pagkatapos, sinabi ni Jesus kay Pedro: ‘Ibalik mo ang espada sa lalagyan nito. Ang lahat ng gumagamit ng espada ay namamatay sa espada.’  Hinuli ng mga sundalo si Jesus at tinalian ang mga kamay niya. Tumakas ang mga apostol. Dinala ng mga lalaki si Jesus kay Anas, ang punong saserdote. Pinagtatanong ni Anas si Jesus at pagkatapos ay ipinadala siya sa bahay ng mataas na saserdoteng si Caifas. Pero ano ang nangyari sa mga apostol?

“Daranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan, pero lakasan ninyo ang inyong loob! Dinaig ko ang sanlibutan.”—Juan 16:33