Matapos bautismuhan si Jesus, nagsimula siyang mangaral: ‘Ang Kaharian ng Diyos ay malapit na.’ Sinundan siya ng mga alagad sa paglalakbay niya sa Galilea at Judea. Nang umuwi si Jesus sa Nazaret, pumunta siya sa sinagoga, binuksan niya ang balumbon ni Isaias, at binasa ito nang malakas: ‘Binigyan ako ni Jehova ng banal na espiritu para maipangaral ko ang mabuting balita.’ Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kahit gusto ng mga tao na maghimala si Jesus, ang talagang dahilan kung bakit siya binigyan ng Diyos ng banal na espiritu ay para ipangaral ang mabuting balita. Pagkatapos, sinabi niya sa mga nakikinig: ‘Natupad ngayon ang hulang ito.’

Sumunod, pumunta si Jesus sa Dagat ng Galilea at doon niya nakilala ang apat na mangingisda na naging mga alagad niya. Niyaya niya sila: ‘Sumama kayo sa akin, at gagawin ko kayong mangingisda ng tao.’ Sila ay sina Pedro, Andres, Santiago, at Juan. Agad nilang iniwan ang pangingisda at sinundan siya. Pumunta sila sa buong Galilea at nangaral tungkol sa Kaharian ni Jehova. Nangaral sila sa mga sinagoga, pamilihan, at mga lansangan. Sinundan sila ng marami kahit saan sila magpunta. Napabalita si Jesus sa lahat ng lugar, hanggang sa Sirya.

Nang maglaon, binigyan ni Jesus ang ilang tagasunod niya ng kapangyarihang magpagaling ng maysakit at magpalayas ng demonyo. Ang iba naman ay sumama sa kaniya sa pangangaral sa mga lunsod at nayon. May tapat na mga babaeng gaya nina Maria Magdalena, Juana, Susana, at iba pa na nag-asikaso kay Jesus at sa mga tagasunod niya.

Matapos sanayin ni Jesus ang mga alagad niya, inutusan niya silang mangaral. Habang naglalakbay sila sa buong Galilea, marami ang naging alagad at nabautismuhan. Sa dami ng gustong maging alagad ni Jesus, naikumpara niya ito sa isang bukid na malapit nang anihin. Sinabi niya: ‘Manalangin kayo kay Jehova na magpadala pa ng mga manggagawa para mag-ani.’ Nang maglaon, pumili siya ng 70 alagad at ipinadala sila nang dala-dalawa para mangaral sa buong Judea. Nagturo sila sa lahat ng uri ng tao tungkol sa Kaharian. Pagbalik ng  mga alagad, tuwang-tuwa nilang ikinuwento kay Jesus ang nangyari. Hindi napahinto ng Diyablo ang pangangaral.

Tiniyak ni Jesus na ipagpapatuloy ng mga alagad niya ang mahalagang gawaing ito kahit nasa langit na siya. Sinabi niya sa kanila: ‘Ipangaral n’yo ang mabuting balita sa buong lupa. Turuan n’yo ang mga tao tungkol sa Salita ng Diyos, at bautismuhan sila.’

“Dapat ko ring ihayag sa ibang mga lunsod ang mabuting balita ng Kaharian ng Diyos dahil isinugo ako para dito.”—Lucas 4:43