Bago ang Paskuwa noong taóng 32 C.E., bumalik ang mga apostol galing sa pangangaral. Pagód sila, kaya isinama sila ni Jesus sa Betsaida sakay ng bangka para makapagpahinga. Pero nang malapit na sila sa baybayin, nakita ni Jesus na libo-libong tao na ang nag-aabang sa kanila. Kahit gusto ni Jesus na magpahinga kasama ng mga apostol niya, tinanggap pa rin niya ang mga tao. Pinagaling niya ang mga maysakit at tinuruan sila. Maghapon silang tinuruan ni Jesus tungkol sa Kaharian ng Diyos. Nang pagabi na, sinabi sa kaniya ng mga apostol: ‘Siguradong gutóm na ang mga tao. Pauwiin mo na sila para makakain.’

Sinabi ni Jesus: ‘Hindi sila kailangang umalis. Bigyan n’yo sila ng pagkain.’ Nagtanong ang mga apostol: ‘Gusto mo bang ibili namin sila ng tinapay?’ Sinabi ng apostol na si Felipe: ‘Kahit marami tayong pera, hindi tayo makakabili ng tinapay na magkakasya sa ganito karaming tao.’

Nagtanong si Jesus: ‘Gaano ba karami ang pagkain natin?’ Sinabi ni Andres: ‘May limang tinapay tayo at dalawang maliliit na isda. Hindi ito kasya.’ Sinabi ni Jesus: ‘Dalhin n’yo sa akin ang tinapay at isda.’ Sinabi niya sa mga tao na maggrupo-grupo nang tig-50 at tig-100 at saka umupo sa damuhan. Kinuha ni Jesus ang tinapay at isda, tumingala sa langit, at nanalangin. Pagkatapos, ibinigay niya ang pagkain sa mga apostol, at ibinigay naman nila ito sa mga tao. Ang 5,000 lalaki, pati na ang mga babae at mga bata, ay kumaing lahat  hanggang sa mabusog. Pagkatapos, kinuha ng mga apostol ang mga natirang pagkain para walang masayang. Nakapuno sila ng 12 basket! Kahanga-hanga ang himalang iyon, ’di ba?

Hangang-hanga ang mga tao kaya gusto nilang gawing hari si Jesus. Pero alam ni Jesus na hindi pa iyon ang itinakdang panahon ni Jehova para maging hari siya. Kaya pinauwi ni Jesus ang mga tao at pinapunta ang mga apostol sa kabilang panig ng Dagat ng Galilea. Sumakay sila sa bangka, at umakyat naman si Jesus sa bundok. Bakit? Kasi gusto niyang manalangin sa kaniyang Ama. Kahit maraming ginagawa si Jesus, lagi pa rin siyang may panahong manalangin.

“Gumawa kayo, hindi para sa pagkaing nasisira, kundi para sa di-nasisirang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng tao.”—Juan 6:27