Ilang buwan na ring ipinangangaral ni Juan: ‘May darating na mas dakila kaysa sa akin.’ Noong mga 30 taóng gulang na si Jesus, nagpunta siya sa Ilog Jordan galing sa Galilea. Sa ilog na iyon nagbabautismo si Juan. Gusto ni Jesus na magpabautismo kay Juan, pero sinabi ni Juan: ‘Ako ang dapat magpabautismo sa iyo, hindi ikaw ang magpapabautismo sa akin.’ Sinabi ni Jesus kay Juan: ‘Gusto ni Jehova na bautismuhan mo ako.’ Kaya lumusong sila sa Ilog Jordan, at inilubog ni Juan si Jesus sa tubig.

Pag-ahon ni Jesus sa tubig, nanalangin siya. Nabuksan ang langit, at ang espiritu ng Diyos ay bumaba sa kaniya na parang kalapati. At nagsalita si Jehova mula sa langit: ‘Ikaw ang Anak ko, mahal kita at natutuwa ako sa iyo.’

Nang bumaba kay Jesus ang espiritu ni Jehova, siya ay naging Kristo, o Mesiyas. Sisimulan na niya ngayon ang ipinapagawa ni Jehova sa kaniya sa lupa.

Pagkatapos mabautismuhan, agad na pumunta si Jesus sa ilang at 40 araw siyang nanatili doon. Pagbalik niya, pinuntahan niya si Juan. Habang palapit si Jesus sa kaniya, sinabi ni Juan: ‘Siya ang Kordero ng Diyos na mag-aalis sa kasalanan ng mga tao.’ Sinabi ito ni Juan para malaman ng mga tao na si Jesus ang Mesiyas. Alam mo ba kung ano ang nangyari kay Jesus habang nasa ilang siya? Alamin natin.

“Isang tinig ang nanggaling sa langit: ‘Ikaw ang Anak ko, ang minamahal ko at kinalulugdan.’”—Marcos 1:11