Si Esther ay isang Judio na nakatira sa lunsod ng Susan sa Persia. Maraming taon bago nito, ang mga kamag-anak niya ay kinuha ni Nabucodonosor mula sa Jerusalem. Pinalaki siya ng kaniyang pinsang si Mardokeo, lingkod ni Haring Ahasuero ng Persia.

Naghahanap si Haring Ahasuero ng bagong reyna. Dinala sa kaniya ng mga lingkod niya ang pinakamagagandang babae sa lupain, kasama na si Esther. Si Esther ang pinili ng hari na maging reyna. Sinabi ni Mardokeo kay Esther na huwag itong magpapakilalang Judio.

Ang mayabang na lalaking si Haman ang pinuno ng lahat ng prinsipe. Gusto niyang yumukod sa kaniya ang lahat. Pero ayaw yumukod ni Mardokeo, kaya nagalit si Haman at gusto siyang patayin. Nang malaman ni Haman na Judio si Mardokeo, nagplano siyang patayin ang lahat ng Judio sa lupain. Sinabi niya sa hari: ‘Masasama ang mga Judio; dapat silang mamatay.’ Sinabi ni Ahasuero: ‘Sige, gawin mo kung ano ang nararapat gawin,’ at binigyan niya si Haman ng kapangyarihang gumawa ng batas. Gumawa si Haman ng batas na nag-uutos sa mga tao na patayin ang lahat ng Judio sa ika-13 araw ng buwan ng Adar. Nakikita ito ni Jehova.

Hindi alam ni Esther ang tungkol sa batas na iyon. Kaya pinadalhan siya ni Mardokeo ng kopya ng batas at sinabi: ‘Pumunta ka sa hari at makipag-usap ka sa kaniya.’ Sinabi ni Esther: ‘Sinumang pumunta sa hari nang hindi ipinapatawag ay papatayin. Tatlumpung araw na akong hindi ipinapatawag ng hari! Pero pupunta ako. Kapag itinuro niya sa akin ang kaniyang setro, mananatili akong buháy. Kung hindi, mamamatay ako.’

Pumunta si Esther sa palasyo ng hari. Nang makita siya ng hari, itinuro nito sa kaniya ang setro. Paglapit niya sa hari, tinanong siya nito: ‘Ano’ng kailangan mo,  Esther?’ Sinabi niya: ‘Gusto ko pong imbitahan kayo ni Haman sa isang hapunan.’ Habang nasa hapunan, inimbitahan ulit sila ni Esther sa isa pang hapunan kinabukasan. Sa pangalawang hapunang iyon, nagtanong ulit ang hari: ‘Ano ang kahilingan mo?’ Sinabi ni Esther: ‘May gustong pumatay sa akin at sa mga kababayan ko. Iligtas n’yo kami.’ Nagtanong ang hari: ‘Sino’ng gustong pumatay sa iyo?’ Sinabi niya: ‘Ang masamang taong ’yan, si Haman!’ Galít na galít si Ahasuero, kaya ipinapatay niya agad si Haman.

Pero wala nang makakabawi sa batas ni Haman, kahit ang hari. Kaya si Mardokeo ay ginawang pinuno ng mga prinsipe at binigyan siya ng hari ng kapangyarihang gumawa ng bagong batas. Gumawa si Mardokeo ng batas na nagpapahintulot sa mga Judio na ipagtanggol ang kanilang sarili kapag sinalakay sila. Noong ika-13 araw ng Adar, natalo ng mga Judio ang mga kaaway nila. Mula noon, ipinagdiriwang na nila taon-taon ang tagumpay na iyon.

“Dadalhin kayo sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin, at makapagpapatotoo kayo sa kanila at sa mga bansa.”—Mateo 10:18