Ang ulat ng Bibliya ay nagsimula sa paglalang ni Jehova ng napakaraming magagandang bagay sa langit at sa lupa. Kung isa kang magulang, tulungan ang iyong anak na makita ang kahanga-hanga at sari-saring nilalang ng Diyos. Ipaliwanag na ang tao ay nilalang ng Diyos na ibang-iba kaysa sa mga hayop, kasi may kakayahan tayong magsalita, mangatuwiran, mag-imbento, umawit, at manalangin. Tulungan ang mga anak na pahalagahan ang kapangyarihan at karunungan ni Jehova lalo na ang kaniyang pag-ibig sa lahat ng kaniyang nilalang—kasama na ang bawat isa sa atin.