KAPAG nangangailangan ka ng payo, hindi ba’t nagtutungo ka sa isa na mapagkakatiwalaan? Kung ang payo ay nagmumula sa iyong pinagtitiwalaan, mas malamang na susundin mo iyon, magtamo ka man o hindi ng karaka-rakang mga pakinabang mula roon. Upang tunay na matamo mo ang kapakinabangan mula sa praktikal na payo na masusumpungan sa Bibliya, kailangang makilala mo ang May-akda nito. Aba, maaari ka pa nga niyang ituring na “kaibigan”!​—Isaias 41:8.

Ang banal na pangalan na lumilitaw sa tekstong Hebreo ng aklat ng Isaias

2 Kung nais mong maging kaibigan ang sinuman, walang pagsalang nanaisin mong malaman ang kaniyang pangalan. Ang Diyos ba ng Bibliya ay may pangalan? Siya’y nagpahayag: “Ako ay si Jehova. Iyan ang pangalan ko; at sa kaninuman ay hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian, ni ang aking kapurihan man sa mga nililok na imahen.” (Isaias 42:8) Ang “Jehova,” na nakasulat na יהוה (binabasa mula sa kanan pakaliwa) sa wikang Hebreo, ay kaniyang pangalan. Ang pangalang iyan ay lumilitaw nang halos 7,000 ulit sa Hebreong Kasulatan ng Bibliya. Nauunawaan na ang banal na pangalan ay nangangahulugan na “Kaniyang Pinangyayaring Magkagayon,” na nagpapahiwatig na pinangyayari ni Jehova ang kaniyang sarili na maging isa ayon sa pangangailangan upang maisakatuparan ang kaniyang mga layunin o na pinangyayari niya may kinalaman sa kaniyang mga nilalang ang anumang kailangan para matupad ang kaniyang layunin. Sa Hebreo ang kaniyang pangalan ay nasa anyo ng balarila na nagpapahiwatig ng isang pagkilos na isinasakatuparan. Ano ang ipinakikita nito? Ito’y nagpapakita na pinangyari na ni Jehova at pinangyayari pa niyang matupad ang kaniyang mga layunin. Siya’y isang nabubuhay na Diyos, hindi isang walang personalidad na puwersa!

3 Si Jehova ay naging ang Maylalang. (Genesis 1:1) Siya ang “Diyos na buháy, na siyang gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng bagay na nasa mga iyon.” (Gawa 14:15) Nilalang ni Jehova ang lahat ng mga bagay, lakip na ang unang mag-asawang tao, sina Adan at Eva. Kaya, ang Diyos “ang bukal ng buhay.” (Awit 36:9) Siya rin ang naging Tagapagsustine ng buhay. Kaya “hindi niya pinabayaang wala siyang patotoo sapagkat gumawa siya ng mabuti, na binibigyan kayo ng mga ulan mula sa langit at mabubungang kapanahunan, na lubusang  pinupuno ang inyong mga puso ng pagkain at pagkagalak.” (Gawa 14:17) Sa Aprika at Asia, marami ang sumasamba sa kanilang mga ninuno sapagkat sila’y nagkaroon ng buhay dahilan sa kanila. Hindi ba dapat na sila’y makadama nang higit na pagkakautang sa Maylalang at Tagapagsustine ng buhay, ang Isa na lumalang sa unang mag-asawa at nagbigay sa kanila ng kakayahang magkaanak? Ang pagbubulay-bulay sa katotohanang iyan ay maaaring mag-udyok sa iyo na bumulalas: “Ikaw ang karapat-dapat, Jehova, na Diyos nga namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng karangalan at ng kapangyarihan, sapagkat nilalang mo ang lahat ng bagay, at dahil sa iyong kalooban ay umiral sila at nalalang.”​—Apocalipsis 4:11.

4 Sa mga pahina ng Bibliya, maaaring makilala mo ang iyong Maylalang, si Jehova, at matutuhan kung anong uri siya ng Diyos. Isinisiwalat nito na “ang Diyos ay pag-ibig.” (1 Juan 4:16; Exodo 34:6, 7) Habang iyong binabasa ang Bibliya mula Genesis hanggang Apocalipsis, masusumpungan mo ang maraming ulat na nagpapakita na totoong siya’y isang maibiging Diyos. Bakit hindi gawing kaugalian na magbasa ng Salita ng Diyos sa araw-araw upang makilala ang iyong Maylalang? Maingat na pag-aralan ang Bibliya sa tulong ng mga nakaaalam sa mga nilalaman nito. (Gawa 8:26-35) Sa paggawa nito, makikita mo na siya’y isa ring Diyos ng katarungan, na hindi magpapahintulot sa kabalakyutan magpakailanman. (Deuteronomio 32:4) Ang pagpapanatiling timbang sa pag-ibig at katarungan ay hindi madali para sa tao, subalit dahilan sa Kaniyang karunungan, napananatili ni Jehova ang sakdal na pagkatimbang ng mga ito. (Roma 11:33; 16:27) Sa pagiging Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat, siya ay may kapangyarihang gawin ang anumang nais niya upang maisakatuparan ang kaniyang mga layunin. (Genesis 17:1) Sikaping ikapit ang matalinong payo na iyong masusumpungan sa Bibliya, at higit mong mapahahalagahan ang iyong Maylalang, anupat nababatid na ang kaniyang payo ay laging nagdudulot sa atin ng kapakinabangan.

Bakit hindi lumapit kay Jehova sa panalangin?

5 May isa pang paraan ng paglapit sa Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng panalangin. Si Jehova ang “Dumirinig ng panalangin.” (Awit 65:2) Siya ay “makagagawa ng ibayo pang higit sa lahat ng mga bagay na ating mahihingi o maiisip.” (Efeso 3:20) Subalit, ano ang masasabi mo sa isang “kaibigan” na lumalapit lamang sa iyo kapag siya’y may hihinging pabor sa iyo? Marahil ay magiging mababa ang pagtingin mo sa kaniya. Gayundin, walang pagsalang hindi mo nanaising gamitin ang pribilehiyo ng panalangin upang humingi lamang sa Diyos ng kailangan mo kundi upang pasalamatan at purihin din siya.​—Filipos 4:6, 7; 1 Tesalonica 5:17, 18.