Salamat sa pagsusuri mo sa brosyur na ito para makilala ang mga Saksi ni Jehova, malaman ang tungkol sa aming gawain, at makita kung paano kumikilos ang aming organisasyon. Sana’y nakatulong ito sa iyo na makilala kami bilang ang tunay na gumagawa ng kalooban ni Jehova ngayon. Pinasisigla ka naming patuloy na kumuha ng kaalaman tungkol sa Diyos, ikuwento sa iyong mga kapamilya at kaibigan ang mga natututuhan mo, at patuloy na makisama sa amin sa mga Kristiyanong pagpupulong.Hebreo 10:23-25.

Habang dumarami ang natututuhan mo tungkol kay Jehova, lalo mong madarama na talagang mahal ka niya. Ito ang mag-uudyok sa iyo na ipakita rin ang pag-ibig mo sa kaniya. (1 Juan 4:8-10, 19) Pero paano? Bakit makabubuti sa iyo na sundin ang kaniyang pamantayang moral? At ano ang tutulong sa iyo na magkaroon ng pagnanais na sumama sa amin sa paggawa ng kalooban ng Diyos? Tutulungan ka ng nagtuturo sa iyo ng Bibliya na alamin ang sagot para ikaw at ang pamilya mo ay ‘manatili sa pag-ibig ng Diyos habang hinihintay ang buhay na walang hanggan.’Judas 21.

Nalulugod kaming anyayahan ka na sumulong sa daan ng katotohanan sa pamamagitan ng pag-aaral sa publikasyong . . . “Manatili sa Pag-ibig ng Diyos.”