Gusto ng Diyos na mabuhay tayo nang mapayapa at maligaya sa isang paraisong lupa magpakailanman!

Pero baka maitanong mo, ‘Paano naman mangyayari iyan?’ Sinasabi ng Bibliya na kikilos ang Kaharian ng Diyos para matupad ito. Kalooban din ng Diyos na matuto ang lahat ng tao tungkol sa Kahariang iyon at sa kaniyang layunin para sa atin.Awit 37:11, 29; Isaias 9:7.

Gusto ng Diyos na mapabuti tayo.

Gaya ng isang mabuting ama na naghahangad ng pinakamabuti para sa kaniyang mga anak, gusto rin ng ating Ama sa langit na maging maligaya tayo magpakailanman. (Isaias 48:17, 18) Ipinapangako niya na ang isa na ‘gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman.’1 Juan 2:17.

Gusto ng Diyos na lumakad tayo sa kaniyang mga landas.

Sinasabi ng Bibliya na gusto ng ating Maylalang na ‘turuan tayo tungkol sa kaniyang mga daan’ para ‘makalakad tayo sa kaniyang mga landas.’ (Isaias 2:2, 3) Inorganisa niya ang “isang bayan ukol sa kaniyang pangalan” upang maipaalam sa buong daigdig ang kaniyang kalooban.Gawa 15:14.

Gusto ng Diyos na magkaisa tayo sa pagsamba sa kaniya.

Malaki ang nagagawa ng dalisay na pagsamba kay Jehova. Pinagbubuklod nito ang mga tao sa tunay na pag-ibig. (Juan 13:35) Sino sa ngayon ang nagtuturo sa mga tao sa buong daigdig na paglingkuran nang may pagkakaisa ang Diyos? Inaanyayahan ka naming alamin ang sagot sa tulong ng brosyur na ito.