Art Department, Estados Unidos

Germany

Kenya

Colombia

Ang Bethel, isang pangalang Hebreo, ay nangangahulugang “Bahay ng Diyos.” (Genesis 28:17, 19) Angkop na tawag ito sa mga pasilidad ng Mga Saksi ni Jehova sa buong daigdig kung saan inoorganisa at sinusuportahan ang gawaing pangangaral. Ang Lupong Tagapamahala ay nasa pandaigdig na punong-tanggapan sa estado ng New York, Estados Unidos. Doon, pinangangasiwaan ng lupon ang gawain ng mga tanggapang pansangay sa maraming bansa. Bilang isang grupo, ang mga naglilingkod sa mga pasilidad na ito ay tinatawag na pamilyang Bethel. Gaya ng isang pamilya, sila ay namumuhay, nagtatrabaho, kumakain, at nag-aaral ng Bibliya nang magkakasama at may pagkakaisa.Awit 133:1.

Isang natatanging lugar kung saan kusang-loob na gumagawa ang mga miyembro ng pamilya. Sa bawat Bethel, may mga Kristiyano—lalaki’t babae—na buong-panahong gumagawa ng kalooban ng Diyos at naglilingkod para sa mga kapakanan ng Kaharian. (Mateo 6:33) Wala silang suweldo, pero kumpleto naman sila ng pangangailangan—kuwarto, pagkain, at allowance para sa personal na gastusin. Ang lahat ng nasa Bethel ay may atas—sa opisina, kusina, o silid-kainan. Ang ilan ay nagtatrabaho sa palimbagan, naglilinis ng mga kuwarto, naglalaba, nagmamantini, o gumaganap ng iba pang atas.

Isang abalang lugar na sumusuporta sa pangangaral ng Kaharian. Ang pangunahing layunin ng bawat Bethel ay sikaping maipaabot ang katotohanan ng Bibliya sa pinakamaraming tao hangga’t maaari. Halimbawa, ang brosyur na ito ay isinulat sa ilalim ng pangangasiwa ng Lupong Tagapamahala. Ipinadala ito sa elektronikong paraan sa daan-daang grupo ng mga tagapagsalin sa buong daigdig, inilimbag sa mabibilis na makina sa mga pasilidad ng Bethel, at ipinadala sa mahigit 110,000 kongregasyon. Sa buong prosesong ito, malaking papel ang ginampanan ng mga pamilyang Bethel sa pinakamahalagang atas sa lahat—ang pangangaral ng mabuting balita.Marcos 13:10.

  • Sino ang mga naglilingkod sa Bethel, at paano sila pinangangalagaan?

  • Anong mahalagang gawain ang sinusuportahan ng lahat ng Bethel?