Ayaw ni Satanas at ng kaniyang mga demonyo na ikaw ay maglingkod sa Diyos. Nais nilang italikod ang lahat mula sa Diyos kung magagawa nila. Paano nila sinisikap na gawin ito? Ang isang paraan ay sa pamamagitan ng huwad na relihiyon. (2 Corinto 11:​13-15) Ang isang relihiyon ay huwad kung hindi ito nagtuturo ng katotohanan mula sa Bibliya. Ang huwad na relihiyon ay kagaya ng huwad na salapi​—maaaring ito’y magmukhang totoo, subalit ito’y walang kabuluhan. Maaaring ito’y magdulot sa iyo ng maraming problema.

Ang relihiyosong kasinungalingan ay hindi kailanman makalulugod kay Jehova, ang Diyos ng katotohanan. Nang si Jesus ay nasa lupa, may isang relihiyosong grupo na nagnanais na pumatay sa kaniya. Sa palagay nila’y tama ang kanilang paraan ng pagsamba. Sinabi nila: “May isang Ama kami, ang Diyos.” Sumang-ayon ba si Jesus? Hindi! Sinabi niya sa kanila: “Kayo ay mula sa inyong amang Diyablo.” (Juan 8:41, 44) Maraming tao sa ngayon ang nag-aakalang sila’y sumasamba sa Diyos, subalit sa katotohanan ay naglilingkod sila kay Satanas at sa kaniyang mga demonyo!​—1 Corinto 10:20.

 Kung paanong ang isang bulok na punungkahoy ay nagluluwal ng masamang bunga, ang huwad na relihiyon ay nagluluwal ng mga tao na gumagawa ng masasamang bagay. Ang daigdig ay puno ng problema dahil sa masasamang bagay na ginagawa ng mga tao. Naririyan ang imoralidad, paglalabanan, pagnanakaw, pang-aapi, pagpatay, at panggagahasa. Ang marami na gumagawa ng masasamang bagay na ito ay may relihiyon, subalit ang kanilang relihiyon ay hindi nag-uudyok sa kanila na gumawa ng mabuti. Sila’y hindi maaaring maging mga kaibigan ng Diyos malibang sila’y tumigil sa paggawa ng masasamang bagay.​—Mateo 7:​17, 18.

Ang huwad na relihiyon ay nagtuturo sa mga tao na manalangin sa mga idolo. Ang Diyos ay nagsasabi na huwag manalangin sa mga idolo. Ito’y makatuwiran. Magugustuhan mo kaya kung ang isang tao ay hindi kailanman nakikipag-usap sa iyo kundi nakikipag-usap lamang sa iyong larawan? Maaari bang maging tunay na kaibigan mo ang gayong tao? Hindi, hindi maaari. Nais ni Jehova na ang mga tao ay makipag-usap sa kaniya, hindi sa isang istatwa o sa isang larawan, na walang buhay.​—Exodo 20:​4, 5.

Ang huwad na relihiyon ay nagtuturo na tama lamang na pumatay ng iba sa panahon ng digmaan. Sinabi ni Jesus na ang mga kaibigan ng Diyos ay magtataglay ng pag-ibig sa isa’t isa. Hindi natin pinapatay ang mga taong minamahal natin. (Juan 13:35) Hindi rin tama para sa atin na pumatay ng masasamang tao. Nang dumating ang mga kaaway ni Jesus upang dakpin siya, hindi niya pinahintulutan ang kaniyang mga alagad na makipaglaban upang ipagsanggalang siya.​—Mateo 26:​51, 52.

Ang huwad na relihiyon ay nagtuturo na ang mga balakyot ay magdurusa sa apoy ng impiyerno. Gayunman, itinuturo ng Bibliya na ang kasalanan ay umaakay sa kamatayan. (Roma 6:23) Si Jehova ay isang Diyos ng pag-ibig. Ang isa bang maibiging Diyos ay magpapahirap sa mga tao magpakailanman? Tunay na hindi! Sa Paraiso, magkakaroon lamang ng iisang relihiyon, ang isa na sinasang-ayunan ni Jehova. (Apocalipsis 15:4) Ang lahat ng relihiyong salig sa mga kasinungalingan ni Satanas ay mawawala na.