Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Namamahala Na ang Kaharian ng Diyos!

 KABANATA 16

Pagpupulong Para Sumamba

Pagpupulong Para Sumamba

POKUS NG KABANATA

Pagbabalik-tanaw sa pagsulong at kahalagahan ng ating mga pulong

1. Nang magtipon ang mga alagad, anong tulong ang tinanggap nila, at bakit nila ito kailangan?

MATAPOS buhaying muli si Jesus, agad na nagtipon ang mga alagad para patibayin ang isa’t isa. Pero ikinandado nila ang pinto dahil sa takot sa mga kaaway. Tiyak na biglang nawala ang kanilang takot nang magpakita si Jesus sa gitna nila at magsabi: “Tanggapin ninyo ang banal na espiritu”! (Basahin ang Juan 20:19-22.) Pagkatapos, nagtipong muli ang mga alagad, at pinuspos sila ni Jehova ng banal na espiritu. Napakalaking tulong ng lakas na ito para sa gawaing pangangaral na naghihintay sa kanila!​—Gawa 2:1-7.

2. (a) Paano tayo pinaglalaanan ni Jehova ng lakas, at bakit natin ito kailangan? (b) Bakit napakahalaga ng Pampamilyang Pagsamba? (Tingnan ang talababa at ang kahong “ Pampamilyang Pagsamba,” pahina 175.)

2 Napapaharap tayo sa mga hamon na katulad ng sa ating mga kapatid noong unang siglo. (1 Ped. 5:9) Kung minsan, may ilan sa atin na natatakot sa mga tao. At kailangan natin ng lakas mula kay Jehova para makapagpatuloy sa pangangaral. (Efe. 6:10) Ang lakas na iyan ay pangunahin nang inilalaan ni Jehova sa pamamagitan ng mga pulong. Sa ngayon, mayroon tayong dalawang nakapagtuturong lingguhang pulong​—ang Pulong Pangmadla at Pag-aaral sa Bantayan at ang ating pulong sa gitnang sanlinggo na tinatawag na Ating Buhay at Ministeryong Kristiyano. * Mayroon din tayong apat na taunang pagtitipon​—panrehiyong kombensiyon, dalawang pansirkitong asamblea, at Memoryal ng kamatayan ni Kristo. Bakit napakahalagang daluhan natin ang lahat ng ito? Ano ang kasaysayan ng ating mga pulong? At ano ang isinisiwalat ng saloobin natin sa mga pulong?

Bakit Tayo Nagpupulong?

3, 4. Ano ang iniuutos ni Jehova sa kaniyang bayan? Magbigay ng mga halimbawa.

3 Noon pa man, iniutos na ni Jehova sa kaniyang bayan na magtipon para sumamba sa kaniya. Halimbawa, noong 1513 B.C.E., ibinigay ni Jehova ang kaniyang Kautusan sa bansang Israel, at kasama rito ang isang lingguhang Sabbath para ang bawat pamilya ay makasamba sa kaniya at maturuan tungkol sa Kautusan. (Deut. 5:12; 6:4-9) Kapag sinusunod ng mga Israelita ang utos na iyan, ang pamilya ay napapatibay at ang bansa ay nananatiling malinis at matatag sa espirituwal. Pero kapag sinusuway ng bansa ang sinasabi ng Kautusan, gaya ng pagtitipon  nang regular para sumamba kay Jehova, naiwawala nila ang pagsang-ayon ng Diyos.​—Lev. 10:11; 26:31-35; 2 Cro. 36:20, 21.

4 Pansinin din ang halimbawa ni Jesus. Linggo-linggo siyang pumupunta sa sinagoga tuwing Sabbath. (Luc. 4:16) Matapos ang kaniyang kamatayan at pagkabuhay-muli, ang mga alagad niya ay patuloy na nagtipon nang regular kahit wala na sila sa ilalim ng kautusan ng Sabbath. (Gawa 1:6, 12-14; 2:1-4; Roma 14:5; Col. 2:13, 14) Sa mga pulong na iyon, ang unang-siglong mga Kristiyano ay hindi lang tumatanggap ng mga instruksiyon at pampatibay, kundi naghahandog din ng mga hain ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, komento, at mga awit.​—Col. 3:16; Heb. 13:15.

Nagtipon ang mga alagad ni Jesus para palakasin at patibayin ang isa’t isa

5. Bakit tayo dumadalo sa ating lingguhang mga pulong at taunang mga asamblea at kombensiyon? (Tingnan din ang kahong “ Taunang mga Pagtitipon na Nagbubuklod sa Bayan ng Diyos,” pahina 176.)

Sa katulad na paraan, kapag dumadalo tayo sa ating lingguhang mga pulong at taunang mga asamblea at kombensiyon, naipapakita natin ang ating suporta sa Kaharian ng Diyos, nakatatanggap tayo ng lakas mula sa banal na espiritu, at napapatibay natin ang iba sa ating kapahayagan ng pananampalataya. Higit pa riyan, may pagkakataon tayong sambahin si Jehova sa pamamagitan ng panalangin, komento, at awit. Totoo, may kaibahan ang kaayusan ng mga pulong natin sa ngayon kumpara sa pagtitipon ng mga Israelita at ng unang-siglong mga Kristiyano, pero magkasinghalaga ang mga ito. Ano ba ang kasaysayan ng ating mga pulong?

Lingguhang mga Pulong na Nagtataguyod ng ‘Pag-ibig at Maiinam na Gawa’

6, 7. (a) Ano ang layunin ng ating mga pulong? (b) Paano isinasagawa ng iba’t ibang grupo ang kanilang pagpupulong?

6 Nang simulan ni Brother Charles Taze Russell ang paghahanap ng katotohanan mula sa Salita ng Diyos, nakita niya ang  pangangailangang makipagtipon sa mga taong naghahanap din ng katotohanan. Noong 1879, isinulat ni Russell: “Ako, kasama ang iba pa sa Pittsburgh, ay nag-organisa ng isang klase sa Bibliya para saliksikin ang Kasulatan, at ginawa namin itong regular tuwing Linggo.” Ang mga mambabasa ng Zion’s Watch Tower ay pinasiglang magtipon, at noong 1881, may idinaraos nang mga pulong sa Pittsburgh, Pennsylvania, tuwing Linggo at Miyerkules. Sinabi sa Nobyembre 1895 ng Watch Tower na ang layunin ng mga pulong na iyon ay para linangin ang “Kristiyanong pagsasamahan at pag-ibig” at patibayin ang isa’t isa.​—Basahin ang Hebreo 10:24, 25.

Sa loob ng maraming taon, magkakaiba ang kaayusan at dalas ng pulong ng mga grupo ng mga Estudyante ng Bibliya. Halimbawa, sinabi sa liham ng isang grupo sa Estados Unidos na inilathala noong 1911: “Nagpupulong kami nang limang beses o higit pa linggo-linggo.” Idinaraos nila ito tuwing Lunes, Miyerkules, Biyernes, at dalawang beses tuwing Linggo. Sinabi naman sa liham ng isang grupo sa Aprika na inilathala noong 1914: “Nagpupulong kami nang dalawang beses kada buwan, mula Biyernes hanggang Linggo.” Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang format ng mga pulong. Tingnan natin ang maikling kasaysayan ng bawat pulong.

8. Ano ang ilan sa mga tema ng pangmadlang lektyur noon?

8 Pulong Pangmadla. Noong 1880, isang taon mula nang ilathala ni Brother Russell ang Zion’s Watch Tower, tinularan niya si Jesus at sinimulang maglakbay sa iba’t ibang lugar para mangaral. (Luc. 4:43) Sa mga paglalakbay na iyon, naglatag si Brother Russell ng parisan para sa Pulong Pangmadla natin sa ngayon. Ipinatalastas sa Watch Tower ang paglalakbay at sinabing “malulugod [si Russell] na magpahayag sa madla sa paksang ‘Mga Bagay na May Kaugnayan sa Kaharian ng Diyos.’” Noong 1911, nang maitatag sa iba’t ibang bansa ang maraming klase, o kongregasyon, hinimok ang bawat klase na magpadala ng mahuhusay na tagapagsalita sa kalapít na mga lugar para magbigay ng isang serye ng anim na lektyur tungkol sa iba’t ibang paksa, gaya ng paghatol at pantubos. Pagkatapos ng bawat pahayag, ipinatatalastas ang tema ng pahayag at pangalan ng tagapagsalita para sa susunod na linggo.

9. Ano-ano ang naging pagbabago sa Pulong Pangmadla? Paano mo maipapakita ang iyong suporta sa pulong na ito?

9 Noong 1945, ipinatalastas ng The Watchtower ang pagsisimula ng isang pangglobong kampanya para sa Pulong Pangmadla na may serye ng walong lektyur sa Bibliya tungkol sa “nakaaalarmang mga problema” noong panahong iyon. Sa loob ng maraming dekada, bukod sa paksang ipinadadala ng tapat na alipin, ang mga inatasang tagapagsalita ay bumubuo ng sarili nilang pahayag. Pero noong 1981, ang lahat ng tagapagsalita ay tinagubilinang ibatay ang kanilang pahayag sa mga outline na ipinadadala sa mga kongregasyon. * Dati, ang ilang outline ng  pahayag ay may pagtatanghal o pakikibahagi ng mga tagapakinig; pero noong 1990, binago ang tagubilin at inihaharap na lang ang mga ito bilang pahayag. May isa pang pagbabago noong Enero 2008​—ang 45-minutong pahayag pangmadla ay ginawang 30 minuto. Kahit maraming nangyaring pagbabago, ang mga pahayag na pinaghandaang mabuti ay patuloy na nagpapatibay sa ating pananampalataya sa Salita ng Diyos at nagtuturo tungkol sa kaniyang Kaharian. (1 Tim. 4:13, 16) Masigasig ka ba sa pag-iimbita sa mga dinadalaw mong muli at iba pang di-Saksi na dumalo sa mahalagang salig-Bibliyang mga pahayag na ito?

10-12. (a) Ano-ano ang naging pagbabago sa format ng Pag-aaral sa Bantayan? (b) Ano ang makabubuting itanong ng bawat isa sa kaniyang sarili?

10 Pag-aaral sa Bantayan. Noong 1922, ang mga brother na tinatawag na pilgrim​—mga ministrong ipinadadala ng Watch Tower Society para magpahayag sa mga kongregasyon at manguna sa pangangaral—​ay nagrekomenda na magkaroon ng regular na pagpupulong para pag-aralan ang Bantayan. Sinunod ang mungkahing ito, at sa umpisa, ang mga pag-aaral ay ginaganap sa gitnang sanlinggo o sa araw ng Linggo.

Pag-aaral sa Bantayan, Ghana, 1931

11 Ang Hunyo 15, 1932, ng The Watchtower ay nagbigay ng karagdagang tagubilin kung paano dapat idaos ang pulong na ito. Sinabi ng artikulo na isang brother ang dapat mangasiwa rito bilang pagtulad sa paraan ng Tahanang Bethel. Maaaring maupo sa harap ang tatlong brother na salitang magbabasa ng mga parapo. Noon, wala pang nakaimprentang tanong sa mga artikulo kaya tinagubilinan ang konduktor na himukin ang mga tagapakinig na magbangon ng mga tanong tungkol sa tinatalakay na materyal. Pagkatapos, tatawag siya ng sasagot mula rin sa mga tagapakinig. Kung kailangan pa ng paglilinaw, magbibigay ang konduktor ng “maikli at malinaw” na paliwanag.

 12 Noong una, pinapayagan ang bawat kongregasyon na pumili ng isyu ng magasin na gustong pag-aralan ng karamihan. Pero iminungkahi sa Abril 15, 1933, ng The Watchtower na gamitin ng lahat ng kongregasyon ang pinakabagong isyu. Noong 1937, ibinigay ang tagubilin na dapat idaos ang pag-aaral sa araw ng Linggo. Ang iba pang pagbabagong ginawa sa pulong na iyan hanggang sa maging katulad ito ng format sa ngayon ay inilathala sa Oktubre 1, 1942, ng The Watchtower. Una, binanggit na may makikita nang mga tanong sa ibaba ng bawat pahina ng araling artikulo at dapat gamitin ang mga ito. Sinabi rin nito na isang oras dapat idaos ang pulong. Pinasigla rin nito ang mga tagapakinig na sumagot “sa sariling pananalita” sa halip na basahin lang ang sagot sa parapo. Hanggang sa ngayon, ang Pag-aaral sa Bantayan ang pangunahing pulong na ginagamit ng tapat na alipin para maglaan ng espirituwal na pagkain sa tamang panahon. (Mat. 24:45) Makabubuting itanong ng bawat isa sa atin: ‘Pinaghahandaan ko ba linggo-linggo ang mga araling artikulo? At sinisikap ko bang magkomento kung kaya ko?’

13, 14. Paano nagsimula ang Pag-aaral ng Kongregasyon sa Bibliya? Ano ang gustong-gusto mo sa pulong na ito?

13 Pag-aaral ng Kongregasyon sa Bibliya. Sa kalagitnaan ng dekada ng 1890, matapos ilathala ang ilang tomo ng Millennial Dawn, iminungkahi ni Brother H. N. Rahn, isang Estudyante ng Bibliya sa lunsod ng Baltimore, Maryland, E.U.A., na magdaos ng “Dawn Circles” para sa pag-aaral ng Bibliya. Sa umpisa, eksperimento lang ang mga pulong na ito na idinaraos sa pribadong mga tahanan. Pero noong Setyembre 1895, idinaraos na ang Dawn Circles sa maraming lunsod sa Estados Unidos. Kaya iminungkahi ng isyu ng Watch Tower sa buwang iyon na lahat ng mga estudyante ng katotohanan ay magdaos ng pulong na ito. Sinabi nito na ang konduktor ay dapat na mahusay magbasa. Babasahin niya ang isang pangungusap at hihintayin ang komento ng mga dumalo. Matapos basahin at talakayin ang bawat pangungusap sa isang parapo, babasahin niya ang binanggit na mga teksto. Kapag natapos na ang isang kabanata, bawat isa sa mga dumalo ay magbibigay ng maikling repaso sa materyal.

14 Ang tawag sa pulong na ito ay ilang beses nang binago. Nakilala itong Berean Circles for Bible Study, na ibinatay sa unang-siglong mga taga-Berea na maingat na nagsuri sa Kasulatan. (Gawa 17:11) Pagkatapos, pinalitan ito ng Pag-aaral ng Kongregasyon sa Aklat. Ngayon, tinatawag itong Pag-aaral ng Kongregasyon sa Bibliya at ang buong kongregasyon ay nagtitipon sa Kingdom Hall, di-gaya ng dati na sa pribadong tahanan nagtitipon ang maliliit na grupo. Sa nakalipas na mga dekada, iba’t ibang aklat, brosyur, at maging mga artikulo sa Bantayan ang tinalakay rito. Mula pa noon, pinasisigla na ang lahat ng dumadalo na makibahagi sa pulong. Malaki ang naitulong ng pulong  na ito para mapasulong ang kaalaman natin sa Bibliya. Regular ka bang naghahanda para sa pulong na ito at nakikibahagi sa abot ng iyong makakaya?

15. Para saan ang Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo?

15 Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo. “Noong Pebrero 16, 1942, Lunes ng gabi,” ang sabi ni Carey Barber, na naglilingkod noon sa punong-tanggapan sa Brooklyn, New York, “ang lahat ng lalaking miyembro ng pamilyang Bethel sa Brooklyn ay inanyayahang magpatala sa tinatawag ngayong Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo.” Ayon kay Brother Barber, na nang maglaon ay naging miyembro ng Lupong Tagapamahala, ang paaralan ay “isa sa pinakamagandang . . . pakikitungo ni Jehova sa kaniyang bayan sa modernong panahon.” Napakalaki ng naitulong ng paaralan sa paghasa sa kakayahan sa pagtuturo at pangangaral ng mga brother, kaya mula 1943, unti-unting naging available ang buklet na Course in Theocratic Ministry sa mga kongregasyon sa buong mundo. Sinabi sa Hunyo 1, 1943,  ng The Watchtower na ang Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo ay dinisenyo para tulungan ang bayan ng Diyos na “sanayin ang kanilang sarili na maging mas mahuhusay na saksing naghahayag ng Kaharian.”​—2 Tim. 2:15.

16, 17. Husay lang ba sa pagsasalita ang itinuro sa Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo? Ipaliwanag.

16 Sa simula, marami ang nahihirapang magpahayag sa harap ng mga tao. Si Clayton Woodworth, Jr., na ang ama ay nakulong kasama nina Brother Rutherford noong 1918, ay nagpatala sa paaralan noong 1943. “Hirap na hirap akong magpahayag noon,” ang sabi niya. “Nauutal ako, nanunuyo ang lalamunan ko, at gumagaralgal ang boses ko at tumitinis.” Pero habang sumusulong ang kakayahan ni Clayton, dumarami rin ang pribilehiyo niyang magpahayag. Hindi lang siya naturuan ng paaralan na maging mahusay na tagapagsalita. Naituro din nito sa kaniya ang kahalagahan ng kapakumbabaan at pagtitiwala kay Jehova. “Natutuhan ko,” ang sabi niya, “na hindi mahalaga ang mismong tagapagsalita. Pero kung maghahanda siyang mabuti  at lubusang magtitiwala kay Jehova, masisiyahan ang mga tagapakinig at may matututuhan sila.”

17 Noong 1959, inanyayahan ang mga sister na magpatala sa paaralan. Naaalala ni Sister Edna Bauer nang ipatalastas ito sa asamblea na nadaluhan niya. “Tuwang-tuwa ang mga sister,” ang sabi niya. “Mas marami na sila ngayong oportunidad.” Sa nagdaang mga taon, sinamantala ng maraming brother at sister ang oportunidad na magpatala sa Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo at maturuan ni Jehova. Sa ngayon, patuloy tayong nakatatanggap ng gayong pagsasanay sa ating pulong sa gitnang sanlinggo.​—Basahin ang Isaias 54:13.

18, 19. (a) Paano tayo nakatatanggap ngayon ng praktikal na mga payo sa pagsasagawa ng ating ministeryo? (b) Bakit tayo umaawit sa ating mga pulong? (Tingnan ang kahong “ Pag-awit ng Tungkol sa Katotohanan.”)

18 Pulong sa Paglilingkod. Noon pa mang 1919, may mga pulong na para maorganisa ang paglilingkod sa larangan. Pero hindi lahat sa kongregasyon ay dumadalo sa mga pulong na iyon, kundi ang mga direktang nakikibahagi lang sa pamamahagi ng mga literatura. Noong 1923, ang Pulong sa Paglilingkod ay sinimulang idaos isang beses kada buwan at ang buong klase, o kongregasyon, ay kailangan nang dumalo. Noong 1928, hinimok ang mga kongregasyon na idaos ang Pulong sa Paglilingkod linggo-linggo, at noong 1935, pinasigla ng The Watchtower na ibatay ang Pulong sa Paglilingkod sa impormasyong inilathala sa Director (tinawag nang maglaon na Informant at naging Ating Ministeryo sa Kaharian). Pagkatapos, naging regular na bahagi na ito ng iskedyul ng kongregasyon.

19 Sa ngayon, tuwing pulong sa gitnang sanlinggo, tumatanggap tayo ng praktikal na mga payo kung paano isasagawa ang ating ministeryo. (Mat. 10:5-13) Kung kuwalipikado ka nang makatanggap ng kopya ng workbook para sa pulong, pinag-aaralan mo ba ito at ikinakapit ang mga mungkahi sa iyong ministeryo?

Ang Pinakamahalagang Pulong ng Taon

Nagtitipon taon-taon ang mga Kristiyano para ipagdiwang ang Memoryal ng kamatayan ni Kristo, gaya ng ginagawa noong unang siglo C.E. (Tingnan ang parapo 20)

20-22. (a) Bakit natin inaalaala ang kamatayan ni Jesus? (b) Ano ang nakukuha mong pakinabang sa pagdalo sa Memoryal taon-taon?

20 Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad na alalahanin ang kaniyang kamatayan hanggang sa dumating siya. Gaya ng pagdiriwang ng Paskuwa, ang Memoryal ng kamatayan ni Kristo ay isang taunang okasyon. (1 Cor. 11:23-26) Milyon-milyon ang dumadalo rito taon-taon. Ipinaaalaala nito sa mga pinahiran ang pribilehiyo nilang maging kasamang tagapagmana ng Kaharian. (Roma 8:17) At para naman sa ibang mga tupa, nalilinang nito ang kanilang matinding paggalang at katapatan sa Hari ng Kaharian ng Diyos.​—Juan 10:16.

21 Naunawaan ni Brother Russell at ng kaniyang mga kasamahan ang kahalagahan ng pag-alaala sa Hapunan ng Panginoon, at alam nilang isang beses lang ito dapat idaos bawat taon. Sinabi sa Abril 1880 ng Watch Tower: “Marami sa amin dito sa Pittsburgh ang ilang taon nang . . . nagdiriwang ng Paskuwa [Memoryal] at nakikibahagi sa mga emblema ng katawan at dugo ng ating Panginoon.” Di-nagtagal, itinatapat na ang mga  kombensiyon sa panahon ng Memoryal. Sinimulan ang pag-iingat ng rekord sa gayong okasyon noong 1889, kung saan 225 ang dumalo at 22 ang nabautismuhan.

22 Sa ngayon, hindi na natin idinaraos ang Memoryal bilang bahagi ng programa ng kombensiyon. Pero iniimbitahan natin ang lahat, saanman tayo nakatira, na dumalo sa pagtitipong ito sa ating Kingdom Hall o sa isang nirentahang pasilidad. Noong 2013, mahigit 19 na milyon ang nagtipon para alalahanin ang kamatayan ni Jesus. Isa ngang pribilehiyo na dumalo sa Memoryal at anyayahan ang iba na makasama natin sa pinakasagradong gabing ito! Inaanyayahan mo ba ang pinakamaraming tao hangga’t maaari na dumalo sa Memoryal taon-taon?

Ang Isinisiwalat ng Ating Saloobin

23. Ano ang saloobin mo hinggil sa ating mga pagtitipon?

23 Para sa mga tapat na lingkod ni Jehova, hindi pabigat ang utos na magtipon. (Heb. 10:24, 25; 1 Juan 5:3) Halimbawa, gustong-gusto ni Haring David na pumunta sa bahay ni Jehova para sumamba. (Awit 27:4) At mas nasisiyahan siyang gawin ito kapag kasama niya ang iba pa na umiibig din sa Diyos. (Awit 35:18) Isipin din ang halimbawa ni Jesus. Kahit bata pa, gustong-gusto na niyang pumunta sa bahay ng pagsamba ng kaniyang Ama.​—Luc. 2:41-49.

Isinisiwalat ng tindi ng pagnanais nating magtipon kung gaano katotoo sa atin ang Kaharian ng Diyos

24. Ano ang bukás na mga pagkakataon kapag dumadalo tayo sa mga pulong?

24 Kapag dumadalo tayo sa mga pulong, naipapakita natin ang ating pag-ibig kay Jehova at ang pagnanais nating patibayin ang ating mga kapananampalataya. Naipapakita rin natin ang kagustuhan nating malaman kung paano mamuhay bilang mga sakop ng Kaharian ng Diyos, dahil sa mga pulong, asamblea, at kombensiyon natin pangunahin nang natatanggap ang gayong mga pagsasanay. Bukod diyan, inilalaan ng ating mga pulong ang kasanayan at lakas na kailangan natin para patuloy na makabahagi sa isa sa pinakamahahalagang gawain ng Kaharian ng Diyos sa ngayon​—ang paggawa at pagsasanay ng mga alagad ng Haring si Jesu-Kristo. (Basahin ang Mateo 28:19, 20.) Oo, isinisiwalat ng tindi ng pagnanais nating magtipon kung gaano katotoo ang Kaharian ng Diyos sa bawat isa sa atin. Lagi nawa nating pahalagahan ang ating mga pulong!

^ par. 2 Bukod sa lingguhang mga pulong sa kongregasyon, bawat pamilya o indibiduwal ay pinasisiglang maglaan ng panahon para sa personal na pag-aaral o pampamilyang pagsamba.

^ par. 9 Noong 2013, mayroon nang mahigit 180 outline para sa pahayag pangmadla.