LUCAS 1:57-79

  • ISINILANG AT PINANGALANAN SI JUAN BAUTISTA

  • INIHULA NI ZACARIAS ANG MAGIGING PAPEL NI JUAN

Kabuwanan na ni Elisabet. Tatlong buwang nanatiling kasama niya ang kamag-anak niyang si Maria. Panahon na para magpaalam si Maria at maglakbay pauwi sa Nazaret. Mga anim na buwan na lang, manganganak na rin siya.

Di-nagtagal pagkaalis ni Maria, nanganak si Elisabet. Naging matagumpay ang panganganak niya at mabuti ang kalusugan nilang mag-ina! Nang ipakita ni Elisabet ang sanggol sa mga kapitbahay niya at kamag-anak, nakipagsaya sila sa kaniya.

Sinasabi sa Kautusan ng Diyos sa Israel na sa ikawalong araw pagkasilang, ang isang sanggol na lalaki ay dapat tuliin, at bibigyan na rin ng pangalan. (Levitico 12:2, 3) Iniisip ng ilan na dapat isunod sa pangalan ni Zacarias ang kaniyang anak. Pero nagsalita si Elisabet: “Hindi! Juan ang pangalan niya.” (Lucas 1:60) Tandaan na sinabi ni anghel Gabriel na Juan ang ipapangalan sa sanggol.

Tumutol ang kanilang mga kapitbahay at kamag-anak: “Wala kayong kamag-anak na may ganiyang pangalan.” (Lucas 1:61) Sa pamamagitan ng senyas, tinanong nila si Zacarias kung ano ang ipapangalan sa sanggol. Humingi si Zacarias ng isang piraso ng kahoy at isinulat dito: “Juan ang pangalan niya.”—Lucas 1:63.

Pagkatapos, biglang nakapagsalita si Zacarias. Matatandaan mong napipi siya noong hindi siya naniwala sa sinabi ng anghel na si Elisabet ay magkakaanak. Kaya nang magsalita si Zacarias, lahat ng nakarinig ay namangha at napaisip: “Magiging ano kaya ang batang ito paglaki?” (Lucas 1:66) Nakita nila na pinatnubayan ng Diyos ang pagbibigay ng pangalang Juan sa bata.

Pagkatapos, napuspos ng banal na espiritu si Zacarias at nagsabi: “Purihin nawa si Jehova na Diyos ng Israel, dahil ibinaling niya ang pansin niya sa kaniyang bayan at naglaan sa kanila ng kaligtasan. At binigyan niya tayo ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa sambahayan ni David na kaniyang lingkod.” (Lucas 1:68, 69)  Ang “makapangyarihang tagapagligtas” na tinutukoy niya ay ang Panginoong Jesus, na ipanganganak pa lang. Sinabi ni Zacarias na sa pamamagitan ng Isang ito, “ibibigay [ng Diyos] sa atin ang pribilehiyong gumawa ng sagradong paglilingkod sa kaniya nang walang takot at nang may katapatan at katuwiran sa harap niya sa lahat ng araw natin.”—Lucas 1:74, 75.

Ganito naman ang inihula ni Zacarias tungkol sa kaniyang anak: “Ikaw, anak ko, tatawagin kang propeta ng Kataas-taasan, dahil mauuna ka kay Jehova para ihanda ang kaniyang mga daan, para ipaalam sa kaniyang bayan na ililigtas niya sila sa pamamagitan ng pagpapatawad sa mga kasalanan nila, dahil sa matinding habag ng ating Diyos. Ang habag na ito mula sa langit ay magiging tulad ng liwanag na sumisinag sa pagbubukang-liwayway, para magbigay ng liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng anino ng kamatayan at para patnubayan ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan.” (Lucas 1:76-79) Talagang nakapagpapatibay ang hulang iyan!

Nang mga panahong ito, nakauwi na sa Nazaret ang dalagang si Maria. Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman na ng mga tao na nagdadalang-tao siya gayong wala siyang asawa?