MATEO 21:19-27 MARCOS 11:19-33 LUCAS 20:1-8

  • ANG NATUYOT NA PUNO NG IGOS—ARAL SA PANANAMPALATAYA

  • KINUWESTIYON ANG AWTORIDAD NI JESUS

Lunes ng hapon nang umalis si Jesus sa Jerusalem. Pabalik siya ngayon sa Betania sa silangang dalisdis ng Bundok ng mga Olibo. Malamang na nagpalipas siya ng gabi sa bahay ng mga kaibigan niyang sina Lazaro, Maria, at Marta.

Umaga na ngayon ng Nisan 11. Pabalik na uli si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem, ang huling pagpunta niya sa templo. Ito na rin ang huling araw ng kaniyang ministeryo bago niya ipagdiwang ang Paskuwa, pasinayaan ang Memoryal ng kaniyang kamatayan, at harapin ang paglilitis at kamatayan.

Mula sa Betania, binagtas nila ang Bundok ng mga Olibo papuntang Jerusalem. Nakita ni Pedro ang punong isinumpa ni Jesus nang nagdaang araw, at sinabi: “Rabbi, tingnan mo! Tuyot na ang puno ng igos na isinumpa mo.”—Marcos 11:21.

Pero bakit isinumpa ni Jesus ang puno? Sinabi niya: “Sinasabi ko sa inyo, kung may pananampalataya kayo at hindi nag-aalinlangan, hindi lamang ang ginawa ko sa puno ng igos ang magagawa ninyo. Kahit pa sabihin ninyo sa bundok na ito, ‘Umangat ka at mahulog sa dagat,’ mangyayari iyon. At lahat ng hihilingin ninyo sa panalangin ay ibibigay sa inyo kung nananampalataya kayo.” (Mateo 21:21, 22) Pag-uulit ito ng sinabi niya na kaya ng pananampalataya na maglipat ng bundok.—Mateo 17:20.

Kaya nang isumpang matuyot ang puno, itinuro ni Jesus kung gaano kahalagang manampalataya sa Diyos. Sinabi niya: “Lahat ng bagay na ipinapanalangin ninyo at hinihiling, manampalataya kayo na tinanggap na ninyo iyon, at tatanggapin ninyo iyon.” (Marcos 11:24) Napakahalagang aral nga para sa mga tagasunod ni Jesus! Lalo nang kailangan ito ng mga apostol dahil malapit na silang dumanas ng matinding pagsubok. Pero may kaugnayan din ang natuyot na puno ng igos sa uri ng ating pananampalataya.

Gaya ng puno ng igos na ito, nakakadaya ang hitsura ng Israel. Nakipagtipan sa Diyos ang bansa, at kung titingnan, mukhang sinusunod nila ang Kautusan niya. Pero sa pangkalahatan, wala silang pananampalataya at mabuting bunga. Itinakwil pa nga nila ang mismong Anak ng Diyos! Kaya nang isumpa ni Jesus na matuyot ang puno ng igos, ipinakita niya ang kahihinatnan ng walang bunga at walang pananampalatayang bayang ito.

Di-nagtagal, dumating sa Jerusalem si Jesus at ang mga alagad. Gaya ng nakaugalian ni Jesus, pumasok siya sa templo at nagturo. Malamang na sariwa pa sa isip ng mga punong saserdote at matatandang lalaki ang ginawa ni Jesus sa mga nagpapalit ng salapi, kaya kinuwestiyon nila siya: “Ano ang karapatan mong gawin ang mga ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng awtoridad na gawin ang mga ito?”—Marcos 11:28.

Sumagot si Jesus: “May itatanong ako sa inyo. Sagutin ninyo ako, at sasabihin ko sa inyo kung sino ang nagbigay sa akin ng awtoridad na gawin ang mga ito. Ang awtoridad ba ni Juan na magbautismo ay galing sa langit o sa mga tao? Sagutin ninyo ako.” Ang mga kaaway niya ngayon ang nalagay sa alanganin. Kaya nag-usap-usap sila: “Kung sasabihin natin, ‘Sa langit,’ sasabihin niya, ‘Kung gayon, bakit hindi kayo naniwala sa kaniya?’ Pero maglalakas-loob ba tayong sabihin, ‘Sa mga tao’?” Takót sila sa mga tao dahil “lahat ng ito ay naniniwalang talagang propeta si Juan.”—Marcos 11:29-32.

Walang maisagot kay Jesus ang mga mananalansang. Kaya sinabi nila: “Hindi namin alam.” Sumagot si Jesus: “Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sino ang nagbigay sa akin ng awtoridad na gawin ang mga ito.”—Marcos 11:33.