Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Jesus—Ang Daan, ang Katotohanan, ang Buhay

 SEKSIYON 6

Pangwakas na Ministeryo ni Jesus

“Ang iyong hari ay parating sa iyo.”—Mateo 21:5

Pangwakas na Ministeryo ni Jesus

SA SEKSIYONG ITO

KABANATA 101

Hapunan sa Bahay ni Simon sa Betania

Si Maria, na kapatid ni Lazaro, ay may ginawa na naging dahilan ng usap-usapan, pero ipinagtanggol siya ni Jesus.

KABANATA 102

Pumasok sa Jerusalem ang Hari Sakay ng Isang Bisiro

Tinupad niya ang limang-daang-taóng hula.

KABANATA 103

Muling Nilinis ang Templo

Mukhang legal naman ang negosyo ng mga nagtitinda sa Jerusalem, kaya bakit sila tinawag ni Jesus na mga magnanakaw?

KABANATA 104

Narinig ng mga Judio ang Tinig ng Diyos—Mananampalataya Kaya Sila?

May pagkakaiba ba ang pananampalataya kay Jesus at ang pagkilos ayon dito?

KABANATA 105

Ginamit ang Puno ng Igos Para Magturo Tungkol sa Pananampalataya

Tinuruan ni Jesus ang mga alagad tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya at ipinaliwanag kung bakit itinatakwil ni Jehova ang bansang Israel.

KABANATA 106

Dalawang Ilustrasyon Tungkol sa Ubasan

Alamin ang kahulugan ng ilustrasyon tungkol sa isang lalaking nag-utos sa kaniyang dalawang anak na magtrabaho sa kaniyang ubasan at sa isang lalaki na may masasamang magsasaka.

KABANATA 107

Tinawag ng Hari ang mga Imbitado sa Handaan ng Kasal

Ang ilustrasyon ni Jesus ay isang hula.

KABANATA 108

Binigo ni Jesus ang Pakanang Hulihin Siya

Napatahimik niya ang mga Pariseo, pagkatapos ay ang mga Saduceo, at panghuli ay ang nagsanib-puwersang mga lider ng relihiyon.

KABANATA 109

Binatikos ang mga Mananalansang

Bakit hindi kinunsinti ni Jesus ang pagkukunwari ng mga lider ng relihiyon?

KABANATA 110

Ang Huling Araw ni Jesus sa Templo

Ginamit niya ang halimbawa ng mahirap na biyuda para magturo ng isang napakahalagang aral.

KABANATA 111

Humingi ng Tanda ang mga Apostol

May katuparan ang hula niya noong unang siglo. May katuparan din kaya ito sa hinaharap?

KABANATA 112

Aral sa Pagiging Mapagbantay—Ang mga Dalaga

Itinuro ba ni Jesus na kalahati sa kaniyang mga alagad ay mangmang at ang kalahati ay matatalino?

KABANATA 113

Isang Aral sa Kasipagan—Ang mga Talento

Ipaliliwanag ng ilustrasyon ni Jesus ang sinabi niya: “Ang bawat isa na mayroon ay bibigyan pa.”

KABANATA 114

Pagdating ni Kristo, Hahatulan Niya ang mga Tupa at Kambing

Gumamit si Jesus ng isang ilustrasyon para ipakita ang magiging batayan ng walang-hanggang paghatol.

KABANATA 115

Malapit Na ang Huling Paskuwa ni Jesus

Bakit kapansin-pansin na nagkasundo ang mga lider ng relihiyon na bayaran si Hudas ng 30 pirasong pilak para traidurin si Jesus?

KABANATA 116

Nagturo ng Kapakumbabaan Noong Huling Paskuwa

Nagulat ang mga apostol nang gampanan niya ang gawain ng isang alipin.

KABANATA 117

Ang Hapunan ng Panginoon

Pinasimulan ni Jesus ang isang memoryal na dapat ipagdiwang ng kaniyang mga tagasunod taon-taon tuwing Nisan 14.

KABANATA 118

Pagtatalo Kung Sino ang Pinakadakila

Nalimutan agad ng mga apostol ang aral na katatapos lang ituro ni Jesus nang gabing iyon.

KABANATA 119

Si Jesus—Ang Daan, ang Katotohanan, ang Buhay

Itinuro ni Jesus ang tanging paraan kung paano lalapit sa Diyos.

KABANATA 120

Mga Sangang Namumunga at mga Kaibigan ni Jesus

Paano “namumunga” ang mga alagad ni Jesus?

KABANATA 121

“Lakasan Ninyo ang Inyong Loob! Dinaig Ko ang Sanlibutan”

Paanong nadaig ni Jesus ang sanlibutan gayong ito mismo ang pumatay sa kaniya?

KABANATA 122

Pansarang Panalangin ni Jesus sa Silid sa Itaas

Ipinakita ni Jesus na di-hamak na higit pa sa pagliligtas sa sangkatauhan ang nagawa niya.

KABANATA 123

Nanalangin sa Panahon ng Labis na Kalungkutan

Sinabi ni Jesus sa panalangin: “Alisin mo sa akin ang kopang ito.” Bakit? Tinatalikuran ba niya ang kaniyang papel bilang pantubos?

KABANATA 124

Tinraidor si Kristo at Inaresto

Nakita ni Hudas si Jesus kahit sa kadiliman ng gabi.

KABANATA 125

Dinala si Jesus kay Anas, Pagkatapos ay kay Caifas

Ang ginawang paglilitis kay Jesus ay pagbaluktot sa katarungan.

KABANATA 126

Ikinaila ni Pedro si Jesus

Paano nagawang talikuran ni Pedro, isang lalaking may pananampalataya at debosyon, si Jesus?

KABANATA 127

Nilitis ng Sanedrin, Pagkatapos ay ni Pilato

Isiniwalat ng mga Judiong lider ng relihiyon ang kanilang maitim na balak.

KABANATA 128

Napatunayang Walang-Sala sa Harap ni Pilato at ni Herodes

Bakit ipinadala ni Pilato si Jesus kay Herodes? Wala bang kapangyarihan si Pilato na hatulan si Jesus?

KABANATA 129

Sinabi ni Pilato: “Narito ang Tao!”

Nakita maging ni Pilato ang mahusay na katangian ni Jesus.

KABANATA 130

Ibinigay si Jesus Para Patayin

Bakit sinabi ni Jesus sa mga babaeng umiiyak na huwag siyang iyakan kundi ang kanilang sarili at mga anak nila?

KABANATA 131

Isang Haring Walang Kasalanan ang Ipinako sa Tulos

Pinangakuan ni Jesus ng buhay sa hinaharap ang kriminal sa tabi niya.

KABANATA 132

“Tiyak na ang Taong Ito ang Anak ng Diyos”

Iisa lang ang ibig sabihin ng makahimalang kadiliman, lindol, at pagkapunit ng kurtina sa templo.

KABANATA 133

Inihanda ang Katawan ni Jesus Para Ilibing

Bakit inilibing agad si Jesus bago lumubog ang araw?

KABANATA 134

Walang Laman ang Libingan—Buháy si Jesus!

Matapos buhaying muli si Jesus, sa mga babaeng alagad muna siya nagpakita imbes na sa mga apostol.

KABANATA 135

Nagpakita sa Marami ang Binuhay-Muling si Jesus

Paano pinatunayan ni Jesus sa kaniyang mga alagad na binuhay siyang muli?

KABANATA 136

Sa Dalampasigan ng Lawa ng Galilea

Tatlong beses na sinabi kay Pedro kung paano niya patutunayang mahal niya si Jesus.

KABANATA 137

Daan-daan ang Nakakita sa Kaniya Bago ang Pentecostes

Matapos buhaying muli si Jesus at bago siya umakyat sa langit, paulit-ulit niyang idiniin sa kaniyang mga alagad kung ano ang tatanggapin nila at kung paano nila iyon gagamitin.

KABANATA 138

Si Kristo sa Kanan ng Diyos

Ano ang ginawa ni Jesus habang hinihintay niya ang oras ng kaniyang pagkilos laban sa kaniyang mga kaaway?

KABANATA 139

Ibabalik ni Jesus ang Paraiso at Tatapusin ang Kaniyang Atas

Marami pa siyang gagawin bago niya isauli ang Kaharian sa kaniyang Diyos at Ama.