LUCAS 17:11-19

  • PINAGALING NI JESUS ANG 10 KETONGIN

Natunugan ni Jesus ang plano ng Sanedrin na patayin siya, kaya umalis siya at pumunta sa Efraim, sa hilagang-silangan ng Jerusalem. Nanatili siya roon kasama ng mga alagad, malayo sa kaniyang mga kaaway. (Juan 11:54) Pero palapit na ang Paskuwa ng 33 C.E., kaya maglalakbay na ulit si Jesus. Nagsimula siya pahilaga sa Samaria hanggang sa Galilea, ang huling pagdalaw niya roon bago siya mamatay.

Habang dumaraan sa mga nayon, may nadaanan si Jesus na 10 lalaking ketongin. May ilang uri ng ketong na unti-unting kumakain sa laman o mga parte ng katawan, gaya ng mga daliri sa kamay at paa o sa tainga. (Bilang 12:10-12) Ayon sa Kautusan ng Diyos, dapat sumigaw ng “Marumi, marumi!” ang isang ketongin at bumukod ng tirahan.—Levitico 13:45, 46.

Kaya ang 10 ketongin ay malayo kay Jesus. Pero isinisigaw nila: “Jesus, Guro, maawa ka sa amin!” Nang makita sila ni Jesus, sinabi niya: “Magpakita kayo sa mga saserdote.” (Lucas 17:13, 14) Ipinakita ni Jesus na nirerespeto niya ang Kautusan ng Diyos, na nagbigay ng awtorisasyon sa mga saserdote na magdeklara kung magaling na ang isang ketongin. Saka pa lang sila puwedeng mamuhay kasama ng mga walang sakit.—Levitico 13:9-17.

Nananampalataya ang 10 ketongin sa kapangyarihan ni Jesus na maghimala. Kaya umalis sila para magpakita sa saserdote, bago pa man sila napagaling. Habang nasa daan, ginantimpalaan ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Naramdaman nila at nakita na gumaling na sila!

Ang siyam na ketongin ay nagpatuloy sa kanilang pupuntahan. Pero ang isa ay hindi. Ang lalaking ito, na isang Samaritano, ay bumalik para hanapin si Jesus. Bakit? Tinatanaw niyang malaking utang na loob ang paggaling niya kaya gusto niyang pasalamatan si Jesus. Ang dating ketongin ay “sumisigaw ng papuri sa Diyos” dahil alam niyang ang Diyos ang nagpagaling sa kaniya. (Lucas 17:15) Nang makita niya si Jesus, lumuhod siya sa harap ni Jesus at nagpasalamat.

Sinabi ni Jesus sa mga nasa paligid: “Hindi ba 10 ang napagaling? Nasaan ang 9 na iba pa? Wala na bang ibang bumalik para pumuri sa Diyos bukod sa taong ito na iba ang lahi?” Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa Samaritano: “Tumayo ka at umuwi; pinagaling ka ng pananampalataya mo.”—Lucas 17:17-19.

Sa pagpapagaling sa 10 ketongin, ipinakita ni Jesus na sinusuportahan siya ng Diyos na Jehova. Ngayon, ang isa sa 10 ketongin ay hindi lang napagaling ni Jesus kundi may pag-asang mabuhay nang walang hanggan. Wala nang gayong makahimalang pagpapagaling sa pamamagitan ni Jesus sa panahon natin. Pero kung mananampalataya tayo kay Jesus, may pag-asa rin tayong mabuhay nang walang hanggan. Tinatanaw ba nating utang na loob iyon at nagpapasalamat ba tayo, gaya ng ginawa ng Samaritano?