Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

 KABANATA 84

Pagiging Alagad—Gaano Kaseryoso?

Pagiging Alagad—Gaano Kaseryoso?

LUCAS 14:25-35

  • MGA KAILANGANG ISAKRIPISYO PARA MAGING ALAGAD

Nagturo si Jesus ng napakahalagang aral habang nasa salusalo sa bahay ng isang lider ng mga Pariseo. Papunta si Jesus sa Jerusalem, at marami ang sumama sa kaniya. Bakit? Interesado ba talaga silang maging tunay na mga alagad niya anuman ang kapalit?

Habang nasa daan, may sinabi si Jesus na malamang na ikinagulat ng ilan: “Kung ang sinuman ay lumalapit sa akin at hindi napopoot sa kaniyang ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki at babae, oo, kahit sa sarili niyang buhay, hindi siya puwedeng maging alagad ko.” (Lucas 14:26) Ano ang ibig niyang sabihin?

Hindi sinasabi ni Jesus na literal na kapopootan ng mga alagad niya ang mga kamag-anak nila. Sa halip, dapat na mas mahal nila si Jesus kaysa sa mga kamag-anak nila, hindi gaya ng lalaki sa ilustrasyon niya na hindi sumipot sa importanteng imbitasyon dahil bagong kasal ito. (Lucas 14:20) Ang ninuno ng mga Judiong si Jacob ay sinasabing ‘napoot’ kay Lea at inibig si Raquel, ibig sabihin, mas mahal niya si Raquel kaysa kay Lea.—Genesis 29:31.

Pansinin na sinabi ni Jesus na dapat mapoot ang isang alagad “kahit sa sarili niyang buhay.” Ibig sabihin, dapat na mas mahal ng isang tunay na alagad si Jesus kaysa sa sarili nitong buhay, na handa pa ngang mamatay kung kailangan. Maliwanag, malaking responsibilidad na maging alagad ni Kristo. Seryosong desisyon ito, at kailangang pag-isipang mabuti.

Kapag naging alagad ang isa, malamang na mahirapan siya at usigin pa nga, dahil sinabi ni Jesus: “Ang sinumang hindi nagpapasan sa kaniyang pahirapang tulos at hindi sumusunod sa akin ay hindi puwedeng maging alagad ko.” (Lucas 14:27) Oo, ang tunay na alagad ni Jesus ay dapat na handang magdusa, gaya ni Jesus. Sinabi pa nga ni Jesus na siya mismo ay mamamatay sa kamay ng mga kaaway.

Kaya dapat pag-isipang mabuti ng mga naglalakbay kasama ni Jesus ang kahulugan ng pagiging alagad ni Kristo. Idiniin ito ni Jesus gamit ang isang ilustrasyon. “Halimbawa,” ang sabi niya, “sino sa inyo na gustong magtayo ng bahay ang hindi muna uupo at kukuwentahin ang gastusin para malaman kung sapat ang pera niya para matapos iyon? Dahil baka mailatag niya ang pundasyon nito pero hindi niya matapos ang pagtatayo.” (Lucas 14:28, 29) Kaya bago maging alagad ni Jesus, ang mga naglalakbay kasama niya papunta sa Jerusalem ay dapat na determinadong lubusang gampanan ang responsibilidad. Sinuportahan ni Jesus ang punto gamit ang isa pang ilustrasyon:

“Sinong hari na makikipagdigma sa isa pang hari ang hindi muna uupo at hihingi ng payo kung matatalo ng kaniyang 10,000 sundalo ang 20,000 sundalo ng kalaban? At kung hindi nga niya kaya, magsusugo siya ng isang grupo ng mga embahador at makikipagpayapaan habang  malayo pa ang kalaban.” Para idiin ang punto, sinabi ni Jesus: “Sa katulad na paraan, walang isa man sa inyo ang puwede kong maging alagad kung hindi ninyo iiwan ang lahat ng pag-aari ninyo.”—Lucas 14:31-33.

Siyempre, hindi lang para sa mga taong naglalakbay kasama ni Jesus ang mga sinabi niyang iyon; para iyon sa lahat ng nakakilala sa Kristo. Para maging alagad, kailangang handa silang isakripisyo ang anumang mayroon sila—ang kanilang ari-arian, maging ang buhay nila. Talagang kailangang pag-isipan iyan at ipanalangin.

Ngayon, ibinangon ni Jesus ang tungkol sa pagiging “asin ng mundo” ng kaniyang mga alagad, na binanggit niya sa Sermon sa Bundok. (Mateo 5:13) Gaya ng literal na asin na isang preserbatibo, malamang na ang ibig sabihin ni Jesus ay matutulungan ng mga alagad ang mga tao na makaiwas sa espirituwal at moral na pagkasira. Ngayon, habang papalapit ang wakas ng kaniyang ministeryo, sinabi ni Jesus: “Kapaki-pakinabang ang asin. Pero kung mawala ang alat nito, paano maibabalik ang lasa nito?” (Lucas 14:34) Alam ng mga tagapakinig niya na may asin na hindi puro at nahaluan ng lupa, kaya hindi ito gaanong mapapakinabangan.

Ipinakikita ni Jesus na hindi dapat hayaan kahit ng matatagal na niyang alagad na mabawasan ang determinasyon nila. Kapag nangyari iyan, hindi na sila mapapakinabangan, gaya ng asin na wala nang lasa. Maaari silang tuyain ng mga tao. Isa pa, hindi na sila magiging katanggap-tanggap sa Diyos, at baka maging dahilan pa nga ng kadustaan sa pangalan niya. Napakahalagang iwasang mangyari iyon, gaya ng idiniin ni Jesus: “Ang nakaririnig ay makinig.”—Lucas 14:35.