Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Jesus—Ang Daan, ang Katotohanan, ang Buhay

 SEKSIYON 5

Huling Bahagi ng Ministeryo ni Jesus sa Silangan ng Jordan

‘Marami ang nanampalataya kay Jesus.’—Juan 10:42

Huling Bahagi ng Ministeryo ni Jesus sa Silangan ng Jordan

SA SEKSIYONG ITO

KABANATA 82

Ministeryo ni Jesus sa Perea

Ipinaliwanag ni Jesus sa kaniyang mga tagapakinig kung ano ang dapat gawin para maligtas. Napakahalaga ng kaniyang payo noon. Mahalaga pa rin ba ito ngayon?

KABANATA 83

Imbitasyon sa Salusalo—Sino ang Imbitado ng Diyos?

Habang kumakain sa bahay ng isang Pariseo, nagbigay si Jesus ng ilustrasyon tungkol sa isang engrandeng hapunan. May importanteng aral para sa bayan ng Diyos. Ano iyon?

KABANATA 84

Pagiging Alagad—Gaano Kaseryoso?

Malaking responsibilidad ang pagiging alagad ni Kristo. Sinabi ni Jesus kung ano ang nasasangkot dito. Nagulat ang ilan sa sinabi niya.

KABANATA 85

Nagsasaya Dahil sa Nagsising Makasalanan

Pinipintasan ng mga Pariseo at eskriba si Jesus sa pakikisama sa ordinaryong mga tao. Nagbigay siya ng ilustrasyon para ipakita ang tingin ng Diyos sa mga nagkakasala.

KABANATA 86

Ang Pagbabalik ng Nawalang Anak

Anong mga aral ang matututuhan natin sa ilustrasyon ni Jesus tungkol sa alibughang anak?

KABANATA 87

Patiunang Magplano—Maging Marunong sa Praktikal na Paraan

Ginamit ni Jesus ang isang ilustrasyon tungkol sa di-matuwid na katiwala para magturo ng isang mahalagang katotohanan.

KABANATA 88

Ang Nagbagong Kalagayan ng Taong Mayaman at ni Lazaro

Para maintindihan ang ilustrasyon ni Jesus, kailangang malaman kung sino ang inilalarawan ng dalawang pangunahing tauhan.

KABANATA 89

Nagtuturo sa Perea Habang Papunta sa Judea

Itinampok niya ang isang katangian na kailangan para makapagpatawad tayo kahit sa mga paulit-ulit na nagkakasala sa atin.

KABANATA 90

“Ang Pagkabuhay-Muli at ang Buhay”

Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang banggitin niya na ang mga nananampalataya sa kaniya ay “hindi na kailanman mamamatay”?

KABANATA 91

Binuhay-Muli si Lazaro

May dalawang mahalagang bagay tungkol sa pangyayaring ito na nagpapatunay na totoo ang himala kaya hindi ito maikakaila kahit ng mga sumasalansang kay Jesus.

KABANATA 92

Sampung Ketongin ang Pinagaling—Isa Lang ang Nagpasalamat

Hindi lang si Jesus ang pinasalamatan ng lalaking pinagaling.

KABANATA 93

Isisiwalat ang Anak ng Tao

Paanong magiging tulad ng kidlat ang presensiya ni Kristo?

KABANATA 94

Dalawang Mahalagang Bagay—Panalangin at Kapakumbabaan

Sa ilustrasyon tungkol sa masamang hukom at isang biyuda, idiniin ni Jesus ang isang mahalagang katangian.

KABANATA 95

Pagtuturo Tungkol sa Diborsiyo at Pagmamahal sa mga Bata

Ang pananaw ni Jesus sa mga bata ay ibang-iba sa pananaw ng mga alagad. Bakit?

KABANATA 96

Ang Sagot ni Jesus sa Isang Mayamang Tagapamahala

Bakit sinabi ni Jesus na mas madali pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa makapasok ang isang mayaman sa Kaharian ng Diyos?

KABANATA 97

Ilustrasyon Tungkol sa mga Manggagawa sa Ubasan

Paanong ang mga nahuhuli ay mauuna, at ang mga nauuna ay mahuhuli?

KABANATA 98

Muling Naghangad ng Posisyon ang mga Apostol

Gusto nina Santiago at Juan ng espesyal na posisyon sa Kaharian, pero hindi lang sila ang naghahangad nito.

KABANATA 99

Pinagaling ni Jesus ang mga Lalaking Bulag at Tinulungan si Zaqueo

Paano mapagtutugma ang dalawang ulat sa Bibliya na parang magkasalungat tungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa lalaking bulag malapit sa Jerico?

KABANATA 100

Ilustrasyon Tungkol sa Sampung Mina

Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niya: “Ang bawat isa na mayroon ay bibigyan pa, pero ang sinumang wala, kahit ang nasa kaniya ay kukunin”?