JUAN 8:12-36

  • IPINALIWANAG NI JESUS KUNG SINO ANG ANAK

  • PAANONG ANG MGA JUDIO AY MGA ALIPIN?

Sa huling araw ng Kapistahan ng mga Tabernakulo, ang ikapitong araw, nagturo si Jesus sa isang bahagi ng templo na tinatawag na “ingatang-yaman.” (Juan 8:20; Lucas 21:1) Lumilitaw na ito ay nasa Looban Para sa mga Babae, at doon naghuhulog ng kontribusyon ang mga tao.

Gabi-gabi sa panahon ng kapistahan, maliwanag ang lugar na ito. May apat na malalaking kandelero doon, na bawat isa ay may apat na malalaking lalagyan ng langis. Malayo ang naaabot ng liwanag ng mga kandelerong ito. Maaaring naalaala ito ng mga tagapakinig ni Jesus nang sabihin niya: “Ako ang liwanag ng sangkatauhan. Ang sinumang sumusunod sa akin ay hindi na lalakad sa kadiliman.”—Juan 8:12.

Tumutol ang mga Pariseo at sinabi: “Nagpapatotoo ka tungkol sa iyong sarili; hindi mapananaligan ang patotoo mo.” Sumagot si Jesus: “Kahit na nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili, mapananaligan ang patotoo ko, dahil alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Pero hindi ninyo alam kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta.” Idinagdag pa niya: “Nakasulat din sa inyong sariling Kautusan: ‘Ang patotoo ng dalawang tao ay mapananaligan.’ Nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili, at nagpapatotoo rin tungkol sa akin ang Ama na nagsugo sa akin.”—Juan 8:13-18.

Ayaw itong tanggapin ng mga Pariseo. Nagtanong sila: “Nasaan ang iyong Ama?” Sinagot sila ni Jesus: “Hindi ninyo ako kilala o ang aking Ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin sana ninyo ang aking Ama.” (Juan 8:19) Kahit gusto nilang ipaaresto si Jesus, walang nagtangkang dakpin siya.

Inulit ni Jesus ang dati niyang sinabi: “Aalis ako, at hahanapin ninyo ako, pero mamamatay pa rin kayo sa inyong kasalanan. Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko.” Nagtaka ang mga Judio, at naisip: “Magpapakamatay ba siya? Dahil  sinasabi niya, ‘Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko.’” Hindi nila maunawaan ang ibig sabihin ni Jesus dahil hindi nila alam kung saan siya nanggaling. Ipinaliwanag ni Jesus: “Mula kayo sa ibaba; mula ako sa itaas. Mula kayo sa mundong ito; hindi ako mula sa mundong ito.”—Juan 8:21-23.

Tinutukoy rito ni Jesus ang pag-iral niya sa langit bago maging tao, pati na ang kaniyang pagiging Mesiyas, o Kristo. Dapat sana’y kinilala siya ng mga lider na ito ng relihiyon. Pero hinamak nila si Jesus: “Sino ka ba?”—Juan 8:25.

Walang takot silang sinagot ni Jesus: “Bakit pa nga ba ako nakikipag-usap sa inyo?” Pero ibinaling pa rin niya ang atensiyon sa kaniyang Ama at ipinaliwanag kung bakit dapat makinig ang mga Judio sa Anak: “Ang mga sinasabi ko sa sangkatauhan ay ang mismong mga narinig ko sa nagsugo sa akin, at lagi siyang nagsasabi ng totoo.”—Juan 8:25, 26.

Pagkatapos, ipinahayag ni Jesus ang tiwala niya sa kaniyang Ama, isang bagay na wala ang mga Judio: “Kapag naitaas na ninyo ang Anak ng tao, malalaman ninyo na ako nga siya at na wala akong ginagawa sa sarili kong pagkukusa; kung ano ang itinuro sa akin ng Ama, iyon din ang sinasabi ko. At ang nagsugo sa akin ay kasama ko; hindi niya ako iniwang nag-iisa, dahil lagi kong ginagawa ang mga gusto niya.”—Juan 8:28, 29.

Pero may ilang Judio na nananampalataya kay Jesus. Sinabi niya sa kanila: “Kung lagi ninyong susundin ang aking salita, kayo ay talagang mga alagad ko, at malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo.”—Juan 8:31, 32.

Nagtaka ang ilan sa sinabi ni Jesus, at tumutol: “Mga supling kami ni Abraham at kahit kailan ay hindi kami naging alipin ng sinuman. Kaya bakit mo sinasabi, ‘Magiging malaya kayo’?” Alam ng mga Judio na may mga panahong nasakop sila ng ibang lahi, pero ayaw nilang matawag na alipin. Gayunman, ipinakikita ni Jesus na sila ay mga alipin pa rin: “Tinitiyak ko sa inyo, ang bawat isa na gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan.”—Juan 8:33, 34.

Dahil ayaw tanggapin ng mga Judio na alipin sila ng kasalanan, nanganganib sila. “Ang alipin ay hindi nananatili sa sambahayan magpakailanman,” ang paliwanag ni Jesus. “Ang anak ay nananatili magpakailanman.” (Juan 8:35) Walang karapatan sa mana ang alipin, at maaari siyang palayasin anumang oras. Tanging ang anak o ang ampon ang mananatili sa sambahayan “magpakailanman,” o habambuhay.

Ang katotohanan tungkol sa Anak ang nagpapalaya sa mga tao mula sa kasalanan at kamatayan magpakailanman. “Kung palalayain kayo ng Anak, kayo ay magiging tunay na malaya,” ang sabi ni Jesus.—Juan 8:36.