LUCAS 11:14-36

  • NAGPALAYAS NG MGA DEMONYO SA PAMAMAGITAN NG “DALIRI NG DIYOS”

  • PINAGMUMULAN NG TUNAY NA KALIGAYAHAN

Katatapos lang ulitin ni Jesus ang paksa ng panalangin. Pero hindi lang ito ang paksang inulit niya sa panahon ng kaniyang ministeryo. Nang gumawa siya ng mga himala sa Galilea, inakusahan siyang nagawa niya iyon sa kapangyarihan ng tagapamahala ng mga demonyo. Iyan din ang akusasyon sa kaniya ngayon sa Judea.

Nang palayasin ni Jesus ang demonyong sumanib sa lalaking hindi makapagsalita, namangha ang mga tao. Pero hindi ang mga kritiko niya, at muli siyang inakusahan: “Pinalalayas niya ang mga demonyo sa tulong ni Beelzebub, ang pinuno ng mga demonyo.” (Lucas 11:15) Ang iba naman, na naghahanap ng higit pang ebidensiya tungkol sa pagkakakilanlan ni Jesus, ay humihingi ng tanda mula sa langit.

Alam ni Jesus na sinusubok lang nila siya kaya sinagot niya sila gaya ng pagsagot niya sa mga kritiko sa Galilea. Sinabi niyang bawat kahariang nababahagi ay babagsak. Ang argumento niya: “Kung kinakalaban ni Satanas ang sarili niya, paano tatayo ang kaharian niya?” Direktang sinabi ni Jesus sa kanila: “Kung pinalalayas ko ang mga demonyo sa tulong ng daliri ng Diyos, dumating na ang Kaharian ng Diyos nang hindi ninyo namamalayan.”—Lucas 11:18-20.

Sa pagbanggit ni Jesus ng “daliri ng Diyos,” malamang na naalala ng mga tao ang kasaysayan ng Israel. Nakita ng mga nasa korte ni Paraon ang himalang ginawa ni Moises at napasigaw sila: “Daliri ito ng Diyos!” At “daliri ng Diyos” din ang sumulat sa Sampung Utos sa dalawang tapyas ng bato. (Exodo 8:19; 31:18) Sa katulad na paraan, “daliri ng Diyos”—ang kaniyang banal na espiritu, o aktibong puwersa—ang tumutulong kay Jesus na magpalayas ng demonyo at magpagaling ng maysakit. Kaya dumating na nga ang Kaharian ng Diyos nang hindi namamalayan ng mga mananalansang, dahil ang inatasang Hari ng Kaharian, si Jesus, ay naroon at gumagawa ng mga himala.

Ang kakayahan ni Jesus na magpalayas ng mga demonyo ay katibayan na mas makapangyarihan siya kay Satanas. Inulit din ni Jesus ang ilustrasyon niya tungkol sa masamang espiritu na lumabas sa isang tao. Kung ang nabakanteng lugar ay hindi pupunuin ng mabubuting bagay, babalik ang masamang espiritu na may kasamang pito pang espiritu, at lalong sasamâ ang kalagayan ng lalaki. (Mateo 12:22, 25-29, 43-45) Iyan ang nangyayari sa Israel.

Isang babae na nakikinig kay Jesus ang biglang nagsabi: “Maligaya ang ina na nagdala sa iyo sa sinapupunan niya at nag-aruga sa iyo!” Pangarap ng mga babaeng Judio na maging ina ng isang propeta, lalo na ng Mesiyas. Sa tingin ng babaeng ito, napakaligaya ni Maria na siya ang ina ng mahusay na gurong ito. Pero itinuwid ni Jesus ang babae at binanggit ang tunay na pinagmumulan ng kaligayahan: “Hindi. Maligaya ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito!” (Lucas 11:27, 28) Hindi kailanman sinabi ni Jesus na dapat bigyan si Maria ng espesyal na karangalan. Ang tunay na kaligayahan ay hindi dahil sa anumang kaugnayan o personal na tagumpay kundi sa pagiging tapat na lingkod ni Jehova.

Gaya ng ginawa ni Jesus sa Galilea, sinaway niya ang mga tao sa paghingi ng tanda mula sa langit. Sinabi niyang walang ibibigay na tanda sa kanila maliban sa “tanda ni Jonas.” Nagsilbing tanda si Jonas nang tatlong araw siyang mapunta sa tiyan ng isda at nang walang-takot siyang mangaral, na nagpakilos sa mga Ninevita na magsisi. Sinabi ni Jesus: “Pero higit pa kay Jonas ang narito.” (Lucas 11:29-32) Nakahihigit din si Jesus kay Solomon, na ang karunungan ay dinayo pa ng reyna ng Sheba.

“Pagkasindi ng isang tao sa lampara,” ang dagdag ni Jesus, “hindi niya ito itinatago o tinatakpan ng basket, kundi inilalagay ito sa patungan ng lampara.” (Lucas 11:33) Maaaring ibig niyang sabihin na ang pagtuturo at paggawa ng himala sa  mga taong ito ay gaya ng pagtatakip sa liwanag ng lampara. Dahil hindi nakapokus ang kanilang mata, hindi nila naintindihan ang layunin ng kaniyang mga gawa.

Kapapalayas lang ni Jesus sa isang demonyo kung kaya nakapagsalita ang isang lalaki. Nagpakilos sana iyon sa mga tao na purihin ang Diyos at sabihin sa iba ang mga gawa ni Jehova. Nagbabala si Jesus sa mga kritiko: “Maging alerto, dahil baka ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman. Kung maliwanag ang buong katawan mo at walang bahaging madilim, magliliwanag ito na gaya ng isang lampara na nagbibigay sa iyo ng liwanag.”—Lucas 11:35, 36.