LUCAS 10:25-37

  • KUNG PAANO MAGMAMANA NG BUHAY NA WALANG HANGGAN

  • ANG MABUTING SAMARITANO

Di-kalayuan sa Jerusalem, may ilang Judio na lumapit kay Jesus. Gustong matuto ng ilan, pero gusto lang ng iba na subukin siya. Isang eksperto sa Kautusan ang nagtanong: “Guro, ano ang kailangan kong gawin para magmana ako ng buhay na walang hanggan?”—Lucas 10:25.

Nakita ni Jesus na hindi lang basta nagtatanong ang lalaki. Maaaring gusto siya nitong ilagay sa alanganin at magalit ang mga Judio. Alam ni Jesus na hindi naman talaga interesado ang lalaki sa sagot niya dahil may sarili na itong pananaw. Kaya mataktikang sumagot si Jesus para mapalitaw ang tunay na iniisip ng lalaki.

Nagtanong si Jesus: “Ano ang nakasulat sa Kautusan? Ano ang naintindihan mo sa nabasa mo?” Nag-aral ng Kautusan ng Diyos ang lalaki, kaya ginamit niya ito sa pagsagot. Sinipi ng lalaki ang Deuteronomio 6:5 at Levitico 19:18, at sinabi: “‘Dapat mong ibigin si Jehova na iyong Diyos nang buong puso mo at nang buong kaluluwa mo at nang buong lakas mo at nang buong pag-iisip mo’ at ‘ang iyong kapuwa gaya ng iyong sarili.’” (Lucas 10:26, 27) Iyan ba ang sagot?

Sinabi ni Jesus sa lalaki: “Tama ang sagot mo; patuloy mong gawin ito at magkakaroon ka ng buhay.” Pero hindi diyan natatapos ang usapan. “Gusto ng lalaki na patunayang matuwid siya,” na kumpirmahin ni Jesus na tama ang pananaw niya at ang pakikitungo niya sa iba. Kaya nagtanong ang lalaki: “Sino ba talaga ang kapuwa ko?” (Lucas 10:28, 29) Hindi ito isang simpleng tanong. Bakit?

Para sa mga Judio, ang salitang “kapuwa” ay tumutukoy lang sa mga sumusunod sa tradisyong Judio, at waring sinusuportahan iyan ng Levitico 19:18. Itinuturing pa nga ng mga Judio na “di-matuwid” na makitungo sa mga di-Judio. (Gawa 10:28) Kaya naniniwala ang lalaking ito, pati na marahil ang ilang alagad ni Jesus, na matuwid sila kapag mabait sila sa kapuwa Judio. Pero hindi nila kailangang gawin ito pagdating sa mga di-Judio; hindi naman kasi nila “kapuwa” ang mga ito.

Paano itutuwid ni Jesus ang kaisipang ito na hindi magagalit ang mga Judio? Nagkuwento siya: “Isang lalaki na galing sa Jerusalem ang papuntang Jerico at nabiktima ng mga magnanakaw. Hinubaran siya ng mga ito, binugbog, at iniwang halos patay na.” Nagpatuloy si Jesus: “Nagkataon naman, isang saserdote ang dumaan doon, pero nang makita niya ang lalaki, lumipat siya sa kabilang panig ng daan. Dumaan din ang isang Levita; nang makita niya ang lalaki, lumipat din siya sa kabilang panig ng daan. Pero nang makita ng isang Samaritanong naglalakbay sa daang iyon ang lalaki, naawa siya rito.”—Lucas 10:30-33.

Alam ng lalaking kinuwentuhan ni Jesus na maraming saserdote at Levitang katulong sa templo ang nakatira sa Jerico. Pagkagaling sa templo, mga 23 kilometro ang lalakbayin ng mga ito pauwi. Mapanganib ang rutang iyon dahil sa mga magnanakaw na nag-aabang. Kapag nakita ng isang saserdote at isang Levita ang kapuwa Judio na nangangailangan ng tulong, hindi kaya nila ito tutulungan? Sa kuwento, sinabi ni Jesus na hindi sila ang tumulong kundi ang Samaritano, na hinahamak ng mga Judio.—Juan 8:48.

Paano tinulungan ng Samaritano ang sugatang Judio? Nagpatuloy si Jesus: “Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito, at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ito sa kaniyang hayop, dinala sa isang bahay-tuluyan, at inalagaan. Kinabukasan, nagbigay siya ng dalawang denario sa may-ari ng bahay-tuluyan at sinabi: ‘Alagaan mo siya, at kung mas malaki pa rito ang magagastos mo, babayaran kita pagbalik ko.’”—Lucas 10:34, 35.

Pagkatapos magkuwento, nagbangon ng tanong ang Dalubhasang Guro, si Jesus, para mag-isip  ang lalaki: “Sa tingin mo, sino sa tatlong ito ang naging kapuwa sa lalaking nabiktima ng mga magnanakaw?” Malamang na asiwa ang lalaki na sabihing “ang Samaritano,” kaya sumagot ito: “Ang nagpakita ng awa sa kaniya.” Napakalinaw ng aral sa kuwento ni Jesus. Hinimok ni Jesus ang lalaki: “Kung gayon, ganoon din ang gawin mo.”—Lucas 10:36, 37.

Napakaepektibong paraan nga ng pagtuturo! Kung basta lang sinabi ni Jesus sa lalaki na kapuwa rin niya ang mga di-Judio, tatanggapin kaya iyon ng lalaki at ng iba pang Judio? Malamang na hindi. Pero sa paglalahad ng isang simpleng kuwento na may mga detalyeng pamilyar sa mga nakikinig, naging malinaw ang sagot sa tanong na “Sino ba talaga ang kapuwa ko?” Ang tunay na kapuwa ay ang mga nagpapakita ng pag-ibig at kabaitan sa iba, gaya ng iniutos sa Kasulatan.