Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Jesus—Ang Daan, ang Katotohanan, ang Buhay

 KABANATA 54

Si Jesus—“Ang Tinapay ng Buhay”

Si Jesus—“Ang Tinapay ng Buhay”

JUAN 6:25-48

  • SI JESUS ANG “TINAPAY NA MULA SA LANGIT”

Sa silangan ng Lawa ng Galilea, makahimalang pinakain ni Jesus ang libo-libo, pero tumakas siya nang tangkain nilang gawin siyang hari. Nang gabing iyon, naglakad siya sa ibabaw ng umaalimbukay na tubig at iniligtas si Pedro, na nakapaglakad din sa ibabaw ng tubig pero lumubog nang mag-alinlangan. Pinakalma rin ni Jesus ang hangin, malamang para hindi mawasak ang bangkang sinasakyan ng mga alagad.

Nakabalik na si Jesus sa kanluran ng lawa, sa Capernaum. Nakita siya ng mga pinakain niya at nagtanong: “Kailan ka dumating dito?” Sinaway sila ni Jesus dahil hinahanap nila siya sa pag-asang pakakainin niya sila ulit. Nagpayo siya: “Gumawa kayo, hindi para sa pagkaing nasisira, kundi para sa di-nasisirang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan.” Kaya nagtanong sila: “Ano ang dapat naming gawin para maisakatuparan ang mga gawain ng Diyos?”—Juan 6:25-28.

Iniisip nila marahil ang mga kahilingan ng Kautusan, pero ipinakita ni Jesus ang pinakamahalagang dapat gawin: “Dapat kayong manampalataya sa isinugo niya.” Pero hindi nananampalataya kay Jesus ang mga tao sa kabila ng lahat ng ginawa niya. Humihingi pa sila ng tanda. “Ano ang gagawin mo?” ang tanong nila. “Kinain ng mga ninuno namin ang manna sa ilang, gaya ng nasusulat: ‘Binigyan niya sila ng tinapay na mula sa langit.’”—Juan 6:29-31; Awit 78:24.

Bilang sagot, binanggit ni Jesus ang mismong Pinagmumulan ng makahimalang paglalaan: “Tinitiyak ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na mula sa langit. Ang Ama ko ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na mula sa langit. Ang tinapay na ibinibigay ng Diyos ay ang isa na bumaba mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sangkatauhan.” Hindi nila nakuha ang punto, kaya sinabi nila: “Panginoon, lagi mo kaming bigyan ng tinapay na ito.” (Juan 6:32-34) Pero anong “tinapay” ba ang tinutukoy ni Jesus?

Ipinaliwanag niya: “Ako ang tinapay ng buhay. Ang sinumang lumalapit sa akin ay hindi na kailanman magugutom, at ang sinumang nananampalataya sa akin ay hindi na kailanman mauuhaw. Pero gaya ng sinabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako pero hindi pa rin kayo naniwala. . . . Bumaba ako mula sa langit para gawin, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kalooban ng nagsugo sa akin na wala akong maiwalang sinuman sa lahat ng ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Kalooban ng aking Ama na ang bawat isa na nakakakilala sa Anak at nananampalataya sa kaniya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.”—Juan 6:35-40.

Umalma ang mga tao, at nagbulong-bulungan ang mga Judio. Bakit niya inaangkin na siya ang “tinapay na bumaba mula sa langit”? (Juan 6:41) Tingin kasi nila sa kaniya, anak lang siya ng mga magulang na tao na taga-Nazaret sa Galilea. Nagtanong sila: “Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kaniyang ama at ina.”—Juan 6:42.

Sinabi ni Jesus: “Huwag na kayong magbulong-bulungan. Walang taong makalalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama, na nagsugo sa akin, at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Isinulat ng mga propeta: ‘Silang lahat ay magiging mga naturuan ni Jehova.’ Ang bawat isa na nakinig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin. Hindi ibig sabihin nito na may taong nakakita sa Ama; ang nakakita lang sa Ama ay ang isa na nanggaling sa Diyos. Tinitiyak ko sa inyo, ang sinumang nananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.”—Juan 6:43-47; Isaias 54:13.

Bago nito, nang kausap ni Jesus si Nicodemo, binanggit niya rito ang buhay na walang hanggan at iniugnay ito sa pananampalataya sa Anak ng tao: “Ang bawat isa na nananampalataya sa [kaisa-isang Anak ng Diyos] ay hindi mapuksa kundi  magkaroon ng buhay na walang hanggan.” (Juan 3:15, 16) Pero sinasabi niya ngayon sa mas marami na may papel siya sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, na hindi maibibigay ng manna ni ng tinapay sa Galilea. Kaya paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Inulit ni Jesus ang sinabi niya: “Ako ang tinapay ng buhay.”—Juan 6:48.

Hindi rito nagtapos ang pagtalakay ni Jesus tungkol sa tinapay na mula sa langit. Umabot pa ito hanggang sa pagtuturo niya sa isang sinagoga sa Capernaum.