LUCAS 4:16-31

  • BINASA NI JESUS ANG BALUMBON NI ISAIAS

  • TINANGKA NG MGA TAGA-NAZARET NA PATAYIN SI JESUS

Tiyak na nagkaroon ng usap-usapan sa Nazaret. Bago magpabautismo si Jesus kay Juan mahigit isang taon na ang nakararaan, isa siyang karpintero sa lugar na ito. Pero ngayon, kilalá na siya bilang manggagawa ng mga himala. Gustong-gusto ng mga tagaroon na makita siyang maghimala.

Lalo silang nanabik nang pumunta si Jesus sa sinagoga sa lugar nila, gaya ng nakaugalian niya. Kasali sa mga gawain dito ang pananalangin at pagbabasa mula sa mga aklat ni Moises, gaya ng ginagawa “sa mga sinagoga sa bawat sabbath.” (Gawa 15:21) Binabasa rin ang ilang bahagi ng makahulang mga aklat. Nang tumayo si Jesus para magbasa, malamang na kilala niya ang marami roon dahil ilang taon din siyang nagpunta sa sinagogang ito. Ibinigay sa kaniya ang balumbon ni propeta Isaias. Nahanap niya ang bahagi kung saan mababasa ang tungkol sa Pinahiran ng espiritu ni Jehova, na mababasa ngayon sa Isaias 61:1, 2.

Binasa ni Jesus na ipangangaral ng inihulang Pinahirang ito ang paglaya ng mga bihag, paggaling ng mga bulag, at pagdating ng taon ng pagpapala ni Jehova. Isinauli niya ang balumbon sa tagapaglingkod at umupo. Nakatinging mabuti sa kaniya ang lahat. Pagkatapos ay nagpahayag siya, at kasama sa sinabi niya ang mahalagang pananalitang ito: “Ang kasulatang ito na karirinig lang ninyo ay natutupad ngayon.”—Lucas 4:21.

Humanga ang mga tao sa “nakagiginhawang pananalita na lumalabas sa kaniyang bibig,” kaya sinabi nila: “Hindi ba anak ito ni Jose?” Palibhasa’y alam ni Jesus na gusto nila siyang makitang maghimala gaya ng nabalitaan nila, sinabi pa niya: “Tiyak na ipatutungkol ninyo sa akin ang pananalitang ito, ‘Manggagamot, pagalingin mo ang sarili mo. Gawin mo rin dito sa sarili mong bayan ang mga narinig naming ginawa mo sa Capernaum.’” (Lucas 4:22, 23) Marahil iniisip ng mga dating kapitbahay ni Jesus na ang pagpapagaling ay dapat magsimula sa sarili niyang bayan, sa kapakinabangan muna ng kaniyang mga kababayan. Kaya maaaring nadama nila na binale-wala sila ni Jesus.

Alam ni Jesus ang nasa isip nila kaya bumanggit siya ng ilang pangyayari sa kasaysayan ng Israel. Binanggit niyang maraming biyuda sa Israel noong panahon ni Elias, pero hindi isinugo si Elias sa sinuman sa kanila. Sa halip, pumunta siya sa isang di-Israelitang biyuda sa Zarepat, isang bayan malapit sa Sidon, at doon gumawa ng isang nagliligtas-buhay na himala. (1 Hari 17:8-16) Noong panahon naman ni propeta Eliseo, maraming ketongin sa Israel, pero si Naaman lang na taga-Sirya ang pinagaling niya.—2 Hari 5:1, 8-14.

Maaaring para sa mga kababayan ni Jesus, hindi maganda ang pagkukumparang ginawa niya dahil inilalantad nito ang kanilang pagiging makasarili at kawalan ng pananampalataya. Ano ang naging reaksiyon nila? Nagalit ang mga nasa sinagoga, tumayo sila at dinala si Jesus sa labas ng lunsod, sa itaas ng bundok kung saan nakatayo ang Nazaret, at tinangka nilang ihagis siya sa bangin. Pero nakawala si Jesus at nakatakas. Papunta na siya ngayon sa Capernaum, sa hilagang-kanlurang baybayin ng Lawa ng Galilea.