MATEO 8:14-17 MARCOS 1:21-34 LUCAS 4:31-41

  • NAGPALAYAS SI JESUS NG DEMONYO

  • PINAGALING ANG BIYENANG BABAE NI PEDRO

Inanyayahan ni Jesus ang apat na alagad—sina Pedro, Andres, Santiago, at Juan—na maging mangingisda ng tao. Ngayong araw ng Sabbath, pumunta silang lahat sa sinagoga sa Capernaum, at doon nagturo si Jesus. Muli, hangang-hanga ang mga tao sa paraan niya ng pagtuturo, dahil nagtuturo siya bilang isa na may awtoridad at hindi gaya ng mga eskriba.

Naroon sa sinagoga ang isang lalaki na sinasapian ng demonyo. Sumisigaw siya: “Bakit nandito ka, Jesus na Nazareno? Nandito ka ba para puksain kami? Alam ko kung sino ka talaga, ikaw ang isinugo ng Diyos!” Sinaway ni Jesus ang demonyo na sumanib sa lalaki, at sinabi: “Tumahimik ka, at lumabas ka sa kaniya!”—Marcos 1:24, 25.

Pagkatapos, itinumba ng demonyo ang lalaki, pinangisay ito, at humiyaw nang napakalakas. Pero lumabas ang demonyo sa lalaki “nang hindi siya sinasaktan.” (Lucas 4:35) Manghang-mangha ang mga tao sa sinagoga! “Ano ito?” ang tanong nila. “Nauutusan niya kahit ang masasamang espiritu, at sumusunod sila sa kaniya.” (Marcos 1:27) Tiyak na napabalita sa buong Galilea ang kahanga-hangang pangyayaring ito.

Pagkaalis sa sinagoga, pumunta si Jesus at ang mga alagad niya sa bahay ni Simon, o Pedro. Mataas ang lagnat ng biyenang babae ni Pedro. Kaya hiniling nila kay Jesus na tulungan ito. Lumapit si Jesus, hinawakan ang kamay nito, at saka ibinangon. Agad itong gumaling at inasikaso si Jesus at ang kaniyang mga alagad, at malamang na ipinaghanda sila ng pagkain.

Nang dapit-hapon na, nagdatingan sa bahay ni Pedro ang mga tao mula sa iba’t ibang lugar kasama ang mga maysakit. Di-nagtagal, halos lahat yata ng tao sa buong lunsod ay naroon na. Bakit? Naghahanap sila ng lunas. Sa katunayan, “dinala sa kaniya ng lahat ng tao ang mga may sakit na kasama nila sa bahay. Pinagaling niya sila sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay niya sa bawat isa sa kanila.” (Lucas 4:40) Gaya ng inihula, pinagaling ni Jesus ang anumang sakit nila. (Isaias 53:4) Tinulungan niya pati ang mga taong sinasaniban ng demonyo. Paglabas ng mga demonyo, isinisigaw nila: “Ikaw ang Anak ng Diyos.” (Lucas 4:41) Pero sinasaway sila ni Jesus at pinatatahimik. Alam nilang si Jesus ang Kristo, pero ayaw ni Jesus na magmukha silang naglilingkod sa tunay na Diyos.