MATEO 4:13-22 MARCOS 1:16-20 LUCAS 5:1-11

  • TUMAWAG SI JESUS NG MGA ALAGAD PARA MAGING BUONG-PANAHONG TAGASUNOD NIYA

  • MGA MANGINGISDA NA NAGING MANGINGISDA NG TAO

Matapos tangkaing patayin ng mga taga-Nazaret si Jesus, nagpunta siya sa lunsod ng Capernaum, malapit sa Lawa ng Galilea, na tinatawag ding “lawa ng Genesaret.” (Lucas 5:1) Kaya naman natupad ang hula sa aklat ni Isaias na ang mga taga-Galilea na nakatira sa tabi ng lawa ay makakakita ng matinding liwanag.—Isaias 9:1, 2.

Oo, dito sa Galilea, patuloy na ipinangaral ni Jesus na “ang Kaharian ng langit ay malapit na.” (Mateo 4:17) Nakita ni Jesus ang apat sa kaniyang mga alagad. Nakasama niya sila noon sa paglalakbay, pero pagkagaling sa Judea, bumalik ang mga ito sa hanapbuhay nilang pangingisda. (Juan 1:35-42) Pero ngayon, kailangan na nilang sumama palagi kay Jesus para masanay niya sila sa ministeryo, nang sa gayo’y maipagpatuloy nila ang pangangaral kapag wala na si Jesus.

Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa, nakita niya si Simon Pedro, ang kapatid nitong si Andres, at ang ilan sa kanilang kasama na naghuhugas ng kanilang lambat. Sumakay si Jesus sa bangka na pag-aari ni Pedro, at sinabi niya rito na ilayo nang kaunti ang bangka mula sa pampang. Pagkatapos, umupo si Jesus at nagturo ng katotohanan tungkol sa Kaharian sa maraming tao na nasa pampang.

Sinabi ni Jesus kay Pedro: “Pumunta ka sa malalim, at ibaba ninyo ang inyong mga lambat para makahuli.” Sumagot si Pedro: “Guro, magdamag kaming nangisda pero wala kaming nahuli. Pero dahil sa sinabi mo, ibababa ko ang mga lambat.”—Lucas 5:4, 5.

Ibinaba nila ang mga lambat at napakarami nilang nahuling isda, kaya nagsimulang mapunit ang mga lambat! Agad nilang sinenyasan ang mga kasamahan nila sa kabilang bangka para tulungan sila. Di-nagtagal, napuno ng isda ang dalawang bangka, kaya nagsimulang lumubog ang mga ito. Nang makita ito ni Pedro, lumuhod siya sa harap ni Jesus at nagsabi: “Panginoon, lumayo ka sa akin, dahil makasalanan ako.” Sumagot si Jesus: “Huwag ka nang matakot. Mula ngayon ay manghuhuli ka ng mga taong buháy.”—Lucas 5:8, 10.

Sinabi ni Jesus kina Pedro at Andres: “Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mangingisda ng tao.” (Mateo 4:19) Tinawag din niya ang dalawa pang mangingisda, sina Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo. Agad din silang sumunod kay Jesus. Kaya iniwan ng apat na lalaking ito ang kanilang hanapbuhay, at sila ang unang naging buong-panahong mga alagad ni Jesus.