Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Jesus—Ang Daan, ang Katotohanan, ang Buhay

Mga Lugar Kung Saan Nanirahan at Nagturo si Jesus

Mga Lugar Kung Saan Nanirahan at Nagturo si Jesus

Lokasyon sa Mapa

 • FENICIA

 • GALILEA

 • DECAPOLIS

 • SAMARIA

 • PEREA

 • JUDEA

 • Sidon

 • Zarepat

 • Tiro

 • Damasco

 • Bdk. Hermon

 • Cesarea Filipos

 • Corazin

 • Betsaida

 • Capernaum

 • Rafana

 • Cana

 • Magadan

 • Lawa ng Galilea

 • Gergesa

 • Tiberias

 • Hippo

 • Dion

 • Canatha

 • Nazaret

 • Gadara

 • Abila

 • Nain

 • Scythopolis (Bet-sean)

 • Betania? (sa kabila ng Jordan)

 • Pela

 • Salim

 • Enon

 • Sebaste (Samaria)

 • Gerasa

 • Sicar

 • Bdk. Gerizim

 • Balon ni Jacob

 • Ilog Jordan

 • Arimatea

 • Efraim

 • Filadelfia (Raba)

 • Jerico

 • Rama

 • Emaus

 • Jerusalem

 • Betfage

 • Betania

 • Betlehem

 • Hebron

 • Ilang ng Judea

 • Dagat Asin (Dagat na Patay)

 • MGA LUGAR SA PALIBOT NG JERUSALEM

 • Rama

 • Emaus

 • Bundok ng mga Olibo

 • Jerusalem

 • Betfage

 • Betania

 • Betlehem