Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Ang Daan, ang Katotohanan, ang Buhay

Ang Daan, ang Katotohanan, ang Buhay

Tiyak na gustong-gusto mo ng magandang balita. At may napakagandang balita para sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay.

Ang magandang balitang ito ay nasa Bibliya, isang aklat na ipinasulat ng Maylalang ng uniberso, ang Diyos na Jehova. Sa publikasyong ito, magpopokus tayo sa apat na aklat ng Bibliya na naglalaman ng napakagandang balita para sa atin. Tinatawag ang mga ito sa pangalan ng mga lalaking ginamit ng Diyos para isulat ito—Mateo, Marcos, Lucas, at Juan.

Kilala ang apat na ulat na ito bilang apat na Ebanghelyo. Iniuulat ng apat na ito ang ebanghelyo, o mabuting balita, tungkol kay Jesus—na siya ang ginamit ng Diyos para iligtas ang mga tao at na bilang Hari ng Kaharian ng Diyos sa langit, magdudulot si Jesus ng permanenteng pagpapala sa lahat ng nananampalataya sa kaniya.—Marcos 10:17, 30; 13:13.

BAKIT APAT NA EBANGHELYO?

Baka nagtataka ka kung bakit apat na ulat tungkol sa buhay at mga turo ni Jesus ang ipinasulat ng Diyos.

Makikinabang tayo sa pagkakaroon ng iba’t ibang ulat tungkol sa sinabi at ginawa ni Jesus. Para ilarawan, isiping may apat na lalaki sa tabi ng isang tanyag na guro. Ang lalaking nasa harap ng guro ay isang maniningil ng buwis. Ang nasa kanan ay isang doktor. Ang nasa bandang kaliwa naman ay isang mangingisda at malapít na kaibigan ng guro. At ang ikaapat na lalaki, na nasa likod, ay isang tagapagmasid na mas bata kaysa sa tatlo. Tapat ang apat na ito, at bawat isa ay may partikular na interes o pokus. Kung bawat isa ay gagawa ng ulat tungkol sa sinabi at ginawa ng guro, malamang na magbibigay ang mga ito ng magkakaibang detalye o pangyayari. Kapag pinag-aralan ang apat na ulat at pinag-isipan ang iba’t ibang pananaw o layunin ng bawat manunulat, makikita natin kung ano talaga ang sinabi at ginawa ng guro. Kaya talagang makikinabang tayo sa pagkakaroon ng apat na magkakahiwalay na ulat tungkol sa buhay ng Dakilang Guro, si Jesus.

Ipagpatuloy natin ang ilustrasyon. Gusto ng maniningil ng buwis na maabot ang puso ng mga Judio, kaya inayos niya ang ulat niya ng mga turo at pangyayari  sa paraang maiintindihan ng mga Judio. Mas nakapokus naman ang doktor sa ulat ng pagpapagaling ng sakit o kapansanan, kaya hindi niya isinama ang ilang iniulat ng maniningil ng buwis o maaaring iba ang pagkakasunod-sunod niya. Idiniin naman ng malapít na kaibigan ang damdamin at mga katangian ng guro. Mas maiksi naman at deretso sa punto ang ulat ng nakababatang lalaki. Pero tumpak ang ulat ng bawat isa. Ipinapakita ng ilustrasyong ito kung paano makakatulong ang lahat ng apat na ulat na ito tungkol sa buhay ni Jesus para mas maintindihan natin ang kaniyang mga ginawa, turo, at mga katangian.

May mga nagsasabing ‘Ebanghelyo ni Mateo’ o ‘Ebanghelyo ni Juan.’ Hindi naman ito mali, dahil bawat isa ay naglalaman ng “mabuting balita tungkol kay Jesu-Kristo.” (Marcos 1:1) Pero kung tutuusin, iisa lang ang ebanghelyo, o mabuting balita, tungkol kay Jesus—na makikita sa apat na ulat.

Pinagkumpara at pinagtugma ng maraming nag-aaral ng Bibliya ang mga pangyayari at impormasyong iniulat sa Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Noong mga 170 C.E., ginawa iyan ng Siryanong manunulat na si Tatian. Napatunayan niyang tumpak at mula sa Diyos ang apat na aklat na ito. Ginawa niya ang Diatessaron, na pinag-isang ulat ng buhay at ministeryo ni Jesus.

Iyan din ang makikita sa aklat na Jesus—Ang Daan, ang Katotohanan, ang Buhay, pero mas tumpak ito at kumpleto dahil mas nauunawaan na natin ngayon kung paano natutupad ang marami sa mga hula at ilustrasyon ni Jesus. Dahil sa pagkaunawang ito, mas naintindihan natin ang mga sinabi at ginawa niya, pati na ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Nakatulong din ang mga natuklasan ng mga arkeologo para maunawaan ang ilang detalye pati na ang pananaw ng mga manunulat. Siyempre, walang makapagsasabi kung ano ang eksaktong pagkakasunod-sunod ng bawat pangyayari. Pero iniulat ng Jesus—Ang Daan, ang Katotohanan, ang Buhay kung ano ang makatuwiran at lohikal.

ANG DAAN, ANG KATOTOHANAN, ANG BUHAY

Habang binabasa mo ang aklat na ito, pag-isipan ang pinakamensahe nito para sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Tandaan na sinabi mismo ni Jesu-Kristo kay apostol Tomas: “Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko.”—Juan 14:6.

Matutulungan ka ng aklat na Jesus—Ang Daan, ang Katotohanan, ang Buhay na maintindihan kung paanong si Jesus ay talagang “ang daan.” Siya lang ang paraan para makalapit tayo sa Diyos na Jehova sa panalangin. At si Jesus din ang daan para maipagkasundo tayo sa Diyos. (Juan 16:23; Roma 5:8) Kaya tanging sa pamamagitan ni Jesus puwede tayong magkaroon ng mabuting kaugnayan sa Diyos.

Si Jesus “ang katotohanan.” Nagsalita siya at namuhay ayon sa katotohanan; para bang dumating ang katotohanan nang dumating si Jesus. Napakarami niyang tinupad na hula, na “naging Oo sa pamamagitan niya.” (2 Corinto 1:20; Juan 1:14) Dahil sa mga hulang ito, naintindihan natin kung gaano kalaki ang papel niya sa katuparan ng layunin ng Diyos.—Apocalipsis 19:10.

At si Jesu-Kristo “ang buhay.” Dahil sa pantubos—ang pagbibigay niya ng kaniyang sakdal na buhay at dugo—ginawa niyang posible na magkaroon tayo ng “tunay na buhay,” samakatuwid nga, “buhay na walang hanggan.” (1 Timoteo 6:12, 19; Efeso 1:7; 1 Juan 1:7) Siya rin “ang buhay” para sa milyon-milyong namatay na bubuhaying muli at may pag-asang mabuhay magpakailanman sa Paraiso.—Juan 5:28, 29.

Kailangan nating maintindihan at pahalagahan ang papel ni Jesus sa layunin ng Diyos. Sana’y masiyahan ka habang natututo ka tungkol kay Jesus—“ang daan at ang katotohanan at ang buhay.”