Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Sumaryo Mula sa What Can the Bible Teach Us?

5. Ang Pantubos—Pinakamahalagang Regalo ng Diyos

5. Ang Pantubos—Pinakamahalagang Regalo ng Diyos

1 KAILANGAN NATING LAHAT ANG PANTUBOS

“Ang Anak ng tao ay dumating [para] ibigay ang kaniyang kaluluwa bilang pantubos na kapalit ng marami.”—Mateo 20:28

Bakit natin kailangan ang pantubos?

 • Genesis 3:17-19

  Nang sumuway si Adan sa Diyos, naiwala niya ang kaniyang espesyal na pakikipagkaibigan kay Jehova, ang kaniyang sakdal na buhay, at ang kaniyang Paraisong tahanan.

 • Roma 5:12

  Dahil sa ginawa ni Adan, nagmana tayo ng kasalanan at kamatayan.

 • Efeso 1:7

  Ang pantubos ang paraan ni Jehova para palayain ang mga tao mula sa kasalanan at kamatayan.

2 NAGBIGAY SI JEHOVA NG PANTUBOS

“Isinugo ng Diyos ang kaniyang bugtong na Anak sa sanlibutan upang magkamit tayo ng buhay sa pamamagitan niya.”—1 Juan 4:9

Paano nagbigay si Jehova ng pantubos?

 • Awit 49:7, 8

  Walang sinuman sa atin ang maipantutubos sa sakdal na buhay na naiwala ni Adan.

 • Lucas 1:35

  Isinugo ni Jehova sa lupa ang kaniyang minamahal na Anak para ipanganak bilang sakdal na tao.

 • Roma 3:23, 24; Hebreo 9:24

  Matapos buhaying-muli, bumalik si Jesus sa langit para ibigay kay Jehova ang halaga ng kaniyang sakdal na buhay bilang pantubos.

3 ANG PANTUBOS AY NAGBIBIGAY NG TUNAY NA PAG-ASA

“Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan.”—Apocalipsis 21:4

Ano ang magagawa ng pantubos para sa atin?

 • 1 Juan 1:8, 9

  Mapapatawad ang mga kasalanan natin.

 • Hebreo 9:13, 14

  Magkakaroon tayo ng malinis na budhi sa harap ng Diyos.

 • Roma 6:23

  May pag-asa tayong mabuhay magpakailanman.

 • Galacia 2:20

  Ang regalong pantubos ay patunay na mahal na mahal tayo ni Jehova at ni Jesus.

4 KAILANGAN NATING TANGGAPIN ANG PANTUBOS

“Ibinigay [ng Diyos] ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang bawat isa na nananampalataya sa kaniya ay . . . magkaroon ng buhay na walang hanggan.”—Juan 3:16

Paano natin maipapakitang pinasasalamatan natin ang Diyos sa regalo niyang pantubos?

 • Juan 17:3

  Kilalanin si Jehova at si Jesus, at tularan sila.

 • Lucas 22:19

  Dumalo sa Memoryal ng kamatayan ni Kristo taon-taon.

 • Juan 3:36; Santiago 2:26

  Huwag nating basta sabihing naniniwala tayo kay Jesus. Dapat din nating sundin ang mga itinuro niya.