1 GUSTO NI JEHOVA NA PAKINGGAN ANG ATING PANALANGIN

“Si Jehova ay malapit sa lahat ng tumatawag sa kaniya, sa lahat ng tumatawag sa kaniya sa katapatan.”—Awit 145:18

Ano ang dapat nating gawin para pakinggan ni Jehova ang ating panalangin?

 • Hebreo 11:6

  Dapat na may pananampalataya tayo.

 • Awit 138:6

  Dapat tayong maging mapagpakumbaba at magalang.

 • Santiago 2:26

  Dapat na ang ating paggawi ay kaayon ng ating panalangin.

 • Mateo 6:7, 8

  Dapat tayong maging taimtim at tapat kapag nananalangin. Hindi dapat na paulit-ulit lang ang mga salitang sinasabi natin sa panalangin.

 • Isaias 1:15

  Dapat tayong mamuhay kaayon ng kalooban ng Diyos.

2 MGA KARANIWANG TANONG TUNGKOL SA PANALANGIN

3 ANO-ANO ANG PUWEDE NATING IPANALANGIN?

“Anumang bagay ang hingin natin ayon sa kaniyang kalooban, tayo ay pinakikinggan niya.”—1 Juan 5:14

Ano ang ilang bagay na puwede nating ipanalangin?

 • Mateo 6:9, 10

  Ipanalangin na mangyari ang kalooban ni Jehova.

 • 1 Cronica 29:10-13

  Manalangin para magpasalamat.

 • Mateo 6:11-13

  Ipanalangin ang ating personal na mga pangangailangan at ikinababahala.

 • Lucas 11:13

  Ipanalangin na bigyan tayo ng banal na espiritu.

 • Santiago 1:5

  Ipanalangin na bigyan tayo ng karunungan para makagawa ng tamang desisyon.

 • Filipos 4:13

  Ipanalangin na bigyan tayo ng lakas para makapagbata.

 • Efeso 1:3, 7

  Ipanalangin na patawarin tayo sa ating mga kasalanan.

 • Gawa 12:5

  Ipanalangin ang iba.

4 SINASAGOT NI JEHOVA ANG ATING MGA PANALANGIN

“O Dumirinig ng panalangin, sa iyo nga ay paroroon ang mga tao mula sa lahat ng laman.”—Awit 65:2

Paano sinasagot ni Jehova ang ating panalangin?