1 IGALANG ANG REGALONG BUHAY

“Nasa iyo ang bukal ng buhay.”—Awit 36:9

Paano natin maipapakitang iginagalang natin ang buhay?

2 BUHAY AT DUGO

“Sapagkat ang kaluluwa ng bawat uri ng laman ay ang dugo nito.”—Levitico 17:14

Ano ang pananaw ng Diyos sa buhay at dugo?

3 PAGGAMIT NG DUGO NA PINAHIHINTULUTAN NI JEHOVA

“Nililinis tayo ng dugo ni Jesus . . . mula sa lahat ng kasalanan.”—1 Juan 1:7

Ano ang nagagawa para sa atin ng hain ni Jesus?

  • Levitico 17:11

    Noong panahon ng Bibliya, kapag nagkakasala ang mga Israelita, makahihingi sila ng tawad kay Jehova sa pamamagitan ng paghahain ng hayop at paghiling sa saserdote na ibuhos sa altar ang dugo nito.

  • Mateo 20:28; Hebreo 9:11-14

    Noong nandito sa lupa si Jesus, hinalinhan niya ang utos sa paghahain ng mga hayop nang ibigay niya ang kaniyang buhay, o dugo, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan.

  • Juan 3:16

    Napakahalaga ng buhay ni Jesus kung kaya noong buhayin siyang muli ni Jehova tungo sa langit, binigyan ni Jehova ang lahat ng nananampalataya kay Jesus ng pagkakataong mabuhay magpakailanman.