Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya

Kuwento 116: Kung Papaano Tayo Mabubuhay Magpakailanman

Kuwento 116: Kung Papaano Tayo Mabubuhay Magpakailanman

MASASABI mo ba kung ano ang binabasa ng batang ito at ng kaniyang mga kaibigan? Oo, ito ay Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya. At binabasa nila ang kuwento na binabasa mo rin ngayon.

Batang lalaki na nagbabasa

Alam mo ba kung ano ang natututuhan nila? Una ay dapat tayong matuto tungkol sa Diyos na Jehova at kay Kristo Jesus para tayo mabuhay magpakailanman. Ito ang sinasabi ng Bibliya: ‘Ganito ang paraan para mabuhay magpakailanman. Mag-aral tungkol sa iisang tunay na Diyos, at sa kaniyang Anak, si Jesu-Kristo.’

Papaano tayo matututo tungkol kay Jehova at kay Jesus? Sa pamamagitan ng pagbasa sa Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya. Maraming sinasabi ito tungkol sa kanila, hindi ba? Pero higit pa ang kailangan natin kaysa magbasa lang ng librong ito.

Isang Bibliya

Nakikita mo ba ang isa pang aklat na nasa sahig? Iyon ay ang Bibliya. Ipabasa mo sa iba mula sa Bibliya ang mga bahagi na pinagkunan ng mga kuwentong ito. Sinasabi sa atin ng Bibliya ang lahat ng dapat nating malaman tungkol sa paglilingkod sa Diyos. Kaya dapat nating pag-aralan ito nang madalas.

Pero ang pag-aaral tungkol sa Diyos na Jehova at kay Kristo Jesus ay hindi sapat. Alam mo ba kung ano pa ang kailangan?

Dapat tayong mamuhay ayon sa ating pinag-aaralan. Natatandaan mo ba si Judas Iscariote? Isa siya sa 12 apostol ni Jesus. Maraming alam si Judas tungkol kay Jesus at kay Jehova. Pero naging sakim siya at ipinagkanulo si Jesus. Kaya si Judas ay hindi tatanggap ng walang-hanggang buhay.

Natatandaan mo ba si Gehasi? Sa ika-69 Kuwento ay nakita natin na naghangad siya ng damit at pera na hindi kaniya. Nagsinungaling siya para makuha ito. Pinarusahan siya ni Jehova. Parurusahan din tayo kung susuway tayo.

Maraming mababait na tao na naglilingkod kay Jehova sa katapatan. Ang batang si Samuel ay isang mabuting halimbawa. Nakita natin sa ika-55 Kuwento na apat o limang taon lang siya nang maglingkod sa tabernakulo. Kaya kahit musmos ka ay puwedeng maglingkod kay Jehova.

Kung sa bagay, tayong lahat ay gustong tumulad kay Jesu-Kristo. Kahit maliit pa siya, gaya ng ipinakita sa ika-87 Kuwento, nakipag-usap siya sa iba tungkol sa kaniyang makalangit na Ama. Sundin natin ang kaniyang halimbawa. Sabihin natin sa pinakamaraming makakausap natin ang tungkol sa ating kamangha-manghang Diyos na si Jehova at ang kaniyang Anak, si Jesu-Kristo. Kung gagawin natin ito, mabubuhay tayo magpakailanman sa bagong paraiso ng Diyos sa lupa.

Juan 17:3; Awit 145:1-21Mga Tanong

  • Ano ang kailangan nating malaman para mabuhay tayo magpakailanman?
  • Paano tayo matututo tungkol sa Diyos na Jehova at kay Jesus, gaya ng ipinakikita ng batang babae at ng kaniyang mga kaibigan na nasa larawan?
  • Ano pang aklat ang nakikita mo sa larawan, at bakit natin dapat itong basahin nang madalas?
  • Bukod sa pag-aaral tungkol kay Jehova at kay Jesus, ano pa ang kailangan para magkaroon ng walang-hanggang buhay?
  • Anong leksiyon ang matututuhan natin sa Kuwento 69?
  • Ano ang ipinakikita ng magandang halimbawa ng batang si Samuel sa Kuwento 55?
  • Paano natin matutularan ang halimbawa ni Jesu-Kristo, at kung gagawin natin ito, ano ang mangyayari sa atin sa hinaharap?

Karagdagang mga tanong