TINGNAN mo ang malalaking puno, magagandang bulaklak at matataas na bundok. Eto ang usa na kumakain sa palad ng maliit na bata. At eto ang mga leon at kabayo na nasa damuhan. Ayaw mo bang tumira sa isang lugar na gaya nito?

Gusto ng Diyos na mabuhay ka sa lupa magpakailanman sa paraiso. Ganito ang pangako ng Bibliya sa mga mabubuhay sa bagong paraiso: ‘Ang Diyos ay sasa-kanila. Wala ng kamatayan, pagtangis, o hirap. Ang mga lumang bagay ay wala na.’

Titiyakin ni Jesus na ang kamangha-manghang pagbabagong ito ay magaganap. Alam mo ba kung kailan? Oo, pagkatapos niyang linisin ang lahat ng kasamaan at masasamang tao sa lupa. Natatandaan mo ba kung papaano nagpagaling at bumuhay ng patay si Jesus? Ipinakikita lang niya ang kaniyang gagawin kapag siya ang naging Hari sa Kaharian ng Diyos.

Hindi ba magiging kasiya-siya na mabuhay sa lupa sa bagong paraiso na ito? Si Jesus, kasama ang kaniyang mga pinili, ay maghahari sa langit. Titiyakin nila na lahat ng nasa lupa ay maligaya. Tingnan natin kung ano ang dapat nating gawin para payagan tayo ng Diyos na mabuhay sa bagong paraiso.

Apocalipsis 21:3, 4; 5:9, 10; 14:1-3

Paraiso


Mga Tanong

  • Anong mga kalagayan ang sinasabi ng Bibliya na tatamasahin natin sa Paraiso sa lupa?
  • Ano ang pangako ng Bibliya sa mga mabubuhay sa Paraiso?
  • Kailan titiyakin ni Jesus na magaganap ang kamangha- manghang pagbabagong ito?
  • Nang nasa lupa si Jesus, ano ang ginawa niya upang ipakita ang kaniyang gagawin bilang Hari sa Kaharian ng Diyos?
  • Ano ang titiyakin ni Jesus at ng kaniyang makalangit na mga kasamang maghahari kapag namamahala na sila sa lupa mula sa langit?

Karagdagang mga tanong