NAKIKITA mo ba ang hukbong ito na sakay ng mapuputing kabayo? Saan sila galing? Oo, ang mga kabayo ay tumatakbong pababa mula sa mga alapaap sa langit. May mga kabayo nga ba sa langit.

Si Jesus bilang Hari sa langit

Wala, hindi ito tunay na mga kabayo. Hindi makakatakbo ang mga kabayo sa ulap, puwede ba? Kaya bakit sinasabi ng Bibliya na may mga kabayo sa langit?

Kasi, ang mga kabayo ay madalas gamitin sa mga digmaan. Kaya, sinasabi ng Bibliya na ang mga tao ay kasakay sa mga kabayo mula sa langit para ipakita na ang Diyos ay makikipagdigma laban sa mga tao sa lupa. Alam mo ba ang pangalan ng lugar ng digmaang yaon? Armahedon. Ang digmaang ito ay lilipol sa lahat ng kasamaan sa lupa.

Si Jesus ang Isa na mangunguna sa digmaang ito. Tandaan, siya ang pinili ni Jehova na maging hari. Kaya nakasuot siya ng isang korona. Ang espada ay nagpapakita na papatayin niya ang lahat ng mga kaaway ng Diyos. Dapat ba tayong magtaka kung lilipulin ng Diyos ang kaniyang mga kaaway?

Sige, tingnan mo ang ika-10 Kuwento. Natatandaan mo ba ang Baha na pumatay sa masasamang tao? Ngayon tingnan mo ang ika-15 Kuwento. Ang Sodoma at Gomorra ay nilipol ng apoy. Ang dalawang pagpuksang ito ay pinangyari ng Diyos.

Papaano naman ang paglipol sa mga hukbo ng Ehipto sa ika-33 Kuwento? At ang parusa sa masasamang Israelita sa ika-76 Kuwento? Oo, si Jehova rin ang may kagagawan nito.

Kaya hindi tayo dapat magtaka kung wawasakin ni Jehova ang lahat ng kasamaan sa lupa. Isipin mo lang kung ano ang magiging kahulugan nito. Buksan mo sa kabilang pahina at tingnan.

Apocalipsis 16:16; 19:11-16Mga Tanong

  • Bakit kaya sinasabi ng Bibliya na may mga kabayo sa langit?
  • Ano ang pangalan ng digmaan ng Diyos laban sa mga kaaway niya sa lupa, at ano ang layunin ng digmaang ito?
  • Mula sa larawan, sino ang Isa na mangunguna sa labanan, bakit siya may suot na korona, at ano ang ibig sabihin ng kaniyang espada?
  • Kung babalikan natin ang Kuwento 10, 15, at 33, bakit hindi tayo dapat magtaka na pupuksain ng Diyos ang masasamang tao?
  • Paano ipinakikita sa atin ng mga Kuwento 36 at 76 na lilipulin ng Diyos ang masasamang tao kahit na sabihin pa nilang sumasamba sila sa kaniya?

Karagdagang mga tanong