Ang Bibliya ay hindi lang nagkukuwento ng totoo tungkol sa nakaraan, kundi sinasabi din nito ang mangyayari sa hinaharap. Kaya alam natin na ang Bibliya ay mula sa Diyos. Ano ba ang sinasabi nito tungkol sa hinaharap?

Sinasabi nito ang tungkol sa dakilang digmaan ng Diyos. Sa digmaang ito, lilinisin ng Diyos ang lupa mula sa lahat ng kasamaan, pero ililigtas ang kaniyang mga lingkod. Ang hari ng Diyos, si Jesus, ay titiyak na ang mga lingkod ng Diyos ay magtatamasa ng kapayapaan, kaligayahan, kalusugan at walang-hanggang buhay.

Magagalak tayo na gagawin ng Diyos ang bagong paraiso sa lupa, hindi ba? Pero may dapat tayong gawin kung nais nating mabuhay sa paraisong ito. Kaya basahin natin ang BAHAGI 8 at alamin kung ano ang dapat nating gawin, at kung ano ang inihula ng Bibliya tungkol sa hinaharap.

Paraiso