Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya

Kuwento 113: Si Pablo sa Roma

Kuwento 113: Si Pablo sa Roma

TINGNAN mo! Si Pablo ay nakasuot ng mga kadena, at binabantayan siya ng isang sundalong Romano. Si Pablo ay isang bilanggo sa Roma. Hinihintay niya kung ano ang ipapasiya ng Romanong Cesar na gawin sa kaniya. Samantalang siya’y bilanggo, pinapayagan ang mga tao na dumalaw sa kaniya.

Tatlong araw pagkarating ni Pablo sa Roma. inanyayahan niya ang ilang Hudiyong pinuno na dumalaw sa kaniya. Bunga nito, ay napangaralan niya ang maraming Hudiyo sa Roma tungkol kay Jesus at sa Kaharian ng Diyos. Ang ilan ay naniwala at naging mga Kristiyano, pero ang iba ay ayaw maniwala.

Si Pablo sa bilangguan

Nangaral din si Pablo sa mga sundalong nagbabantay sa kaniya. Sa dalawang taon na siya’y bilanggo, nangaral siya sa kaninomang makakausap niya. Naging Kristiyano pati ang ilang miyembro ng sambahayan ni Cesar.

Pero sino ang bisitang ito na nagsusulat sa lamesa? Oo, siya’y si Timoteo. Si Timoteo ay nabilanggo din dahil sa pangangaral ng Kaharian, pero malaya na siya, at pumarito siya para tulungan si Pablo. Alam mo ba kung ano ang isinusulat ni Timoteo?

Natatandaan mo ba ang mga lunsod ng Filipos at Efeso sa ika-110 Kuwento? Tumulong si Pablo sa pagtatayo ng mga kongregasyong Kristiyano doon. Ngayon ay sinusulatan ni Pablo ang mga Kristiyanong ito. Ang mga sulat ay nasa Bibliya, at tinatawag na Mga Taga-Efeso at Taga-Filipos. Sinasabi niya kay Timoteo kung ano ang isusulat sa taga-Filipos.

Ang mga taga-Filipos ay naging mabait kay Pablo. Pinadalhan siya ng regalo sa bilangguan. Pinasasalamatan sila ni Pablo. Si Epaprodito ang nagdala ng regalo. Nagkasakit siya, pero magaling na kaya dadalhin niya ang sulat sa Filipos.

Nang nasa bilangguan, sumulat si Pablo ng dalawa pang liham na nasa Bibliya. Ang isa ay tinatawag na Mga Taga-Colosas, at para sa mga Kristiyano doon. Ang isa pa ay para sa isang matalik na kaibigan, si Filemon na taga-Colosas din.

Si Onesimo na alipin ni Filemon ay lumayas at nakarating sa Roma. Dinalaw niya si Pablo at di nagtagal siya ay naging Kristiyano. Nagsisisi si Onesimo kung bakit siya lumayas. Kaya alam mo ba kung ano ang isinulat ni Pablo kay Filemon?

Hiniling ni Pablo kay Filemon na patawarin si Onesimo. ‘Pinababalik ko siya sa iyo,’ sabi ni Pablo, ‘hindi lang bilang isang alipin, kundi bilang iyong kapatid na Kristiyano. Dinala ni Onesimo ang dalawang liham, isa sa mga taga-Colosas at ang isa kay Filemon, nang magbalik siya sa Colosas. Para na nating nakita kung gaano kasaya si Filemon nang malaman niya na ang kaniyang alipin ay naging isang Kristiyano na.

Sinabi ni Pablo sa mga taga-Filipos na si Timoteo ay dadalaw at na siya mismo ay malapit na ring pumunta roon. Sinabi din niya kay Filemon na malapit na niya itong dalawin.

Nang palayain si Pablo dinalaw niya ang mga kapatid na Kristiyano sa maraming lugar. Pero nabilanggo uli siya sa Roma. Alam ni Pablo na siya ay papatayin na. Kaya sumulat siya kay Timoteo: ‘Naging tapat ako sa Diyos. Gagantimpalaan niya ako.’ Ilang taon pagkatapos patayin si Pablo, ang Jerusalem ay muling nawasak, ngayon ay sa pamamagitan ng mga Romano.

Pero marami pang sinasabi ang Bibliya. Ipinasulat ng Diyos na Jehova kay apostol Juan ang mga huling aklat nito, pati na ang Apocalipsis. Ang aklat na ito ay tungkol sa hinaharap. Alamin natin kung ano ang inilalaan ng hinaharap.

Gawa 28:16-31; Filipos 1:13; 2:19-30; 4:18-23; Hebreo 13:23; Filemon 1-25; Colosas 4:7-9; 2 Timoteo 4:7-9Mga Tanong

  • Sino ang mga napangaralan ni Pablo habang siya’y nakabilanggo sa Roma?
  • Sa larawan, sino ang bisitang nasa mesa, at ano ang ginagawa niya para kay Pablo?
  • Sino si Epaprodito, at ano ang dadalhin niya sa Filipos?
  • Bakit sinulatan ni Pablo ang kaniyang matalik na kaibigang si Filemon?
  • Ano ang ginawa ni Pablo nang palayain siya, at ano ang nangyari sa kaniya nang dakong huli?
  • Sino ang ginamit ni Jehova para isulat ang mga huling aklat sa Bibliya, at tungkol saan ang aklat ng Apocalipsis?

Karagdagang mga tanong