ALAM mo ba kung sino yaong nakahiga sa lupa? Yao’y si Saul. Tandaan, siya ang nagbantay ng mga balabal ng mga bumato kay Esteban. Tingnan mo ang nakasisilaw na liwanag! Ano ang nangyayari?

Pagkatapos patayin si Esteban, nanguna si Saul sa paghahanap sa mga tagasunod ni Jesus para pahirapan sila. Marami sa mga alagad ang tumakas sa ibang lunsod para mangaral ng “mabuting balita” doon. Pero si Saul ay pumunta sa ibang lunsod para hanapin ang mga tagasunod ni Jesus. Papunta na siya sa Damasco. Pero habang nasa daan, kagilagilalas ang nangyari!

Biglang sumiklab sa palibot ni Saul ang liwanag mula sa langit. Natumba siya, gaya ng nakikita natin. Isang boses ang nagsabi: ‘Saul, Saul! Bakit mo ako pinahihirapan?’ Ang liwanag ay nakita ng mga kasama ni Saul at narinig nila ang boses, pero hindi nila maunawaan ang sinasabi nito.

Nabulag ng liwanag si Saul

‘Sino ka, Panginoon?’ tanong ni Saul.

‘Ako si Jesus, na pinahihirapan mo,’ sagot ng boses. Sinabi ito ni Jesus, kasi kapag pinahihirapan ni Saul ang mga tagasunod ni Jesus, siya mismo ang nasasaktan.

Kaya nagtanong si Saul: ‘Ano ang gagawin ko, Panginoon?’

‘Tumayo ka at pumaroon sa Damasco,’ sabi ni Jesus. ‘Doo’y sasabihin sa iyo kung ano ang gagawin mo.’ Nang idilat ni Saul ang kaniyang mga mata, natuklasan niya na siya’y bulag! Kaya siya ay kinailangang akayin ng kaniyang mga kasama patungong Damasco.

Nakipag-usap si Jesus sa isa niyang alagad sa Damasco na si Ananias. Pinapunta niya ito sa tinutuluyan ni Saul. ‘Pinili ko siya para maging aking pantanging lingkod,’ sabi ni Jesus kay Ananias.

Sumunod si Ananias. Nasumpungan niya si Saul at ipinatong niya ang kaniyang kamay dito at sinabi: ‘Isinugo ako ng Panginoon para makakita ka uli at malipos ka ng banal na espiritu.’ Agad-agad, nakakita na uli si Saul.

Si Saul ay ginamit sa makapangyarihang paraan upang mangaral sa maraming bansa. Nakilala siya bilang si apostol Pablo, at marami pa tayong matututuhan tungkol sa kaniya. Pero, tingnan muna natin kung ano ang ipinapagawa ng Diyos kay Pedro.

Gawa 8:1-4; 9:1-20; 22:6-16; 26:8-20Mga Tanong

  • Ano ang ginawa ni Saul pagkatapos patayin si Esteban?
  • Habang nasa daan si Saul papuntang Damasco, anong kagila-gilalas na bagay ang nangyari?
  • Ano ang ipinagagawa ni Jesus kay Saul?
  • Ano ang tagubilin ni Jesus kay Ananias, at paano nakakita uli si Saul?
  • Sa anong pangalan nakilala si Saul, at paano siya ginamit?

Karagdagang mga tanong