Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Kuwento 106: Pinalaya sa Bilangguan

Kuwento 106: Pinalaya sa Bilangguan

TINGNAN mo ang anghel na nagbubukas ng pinto ng bilangguan. Pinapalaya niya ang mga apostol ni Jesus. Bakit sila nabilanggo?

Pinalaya ng anghel ang mga apostol

Kasi, isang hapon, hindi pa natatagalan mula nang ang banal na espiritu ay ibuhos, sina Pedro at Juan ay papunta sa templo sa Jerusalem. Malapit sa pinto ay may isang pulubi, na sa buong buhay niya’y lumpo. Nang makita niya sina Pedro at Juan, humingi siya ng limos. Ano ang gagawin ng mga apostol?

Sinabi ni Pedro: ‘Wala akong pera, pero kung ano ang nasa akin ay ibibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka at lumakad!’ Agad-agad, ang lalaki ay napalundag at nagsimulang lumakad. Nang makita ito ng bayan, sila ay nagtaka at natuwa.

‘Ginawa namin ito sa kapangyarihan ng Diyos, na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay,’ sabi ni Pedro. Siya namang pagdating ng mga pinuno ng relihiyon. Galit sila kasi sinasabi nina Pedro at Juan na si Jesus ay ibinangon mula sa mga patay. Kaya ang dalawa ay kanilang ipinabilanggo.

Kinaumagahan, sina Pedro at Juan, pati na ang taong pinagaling nila, ay iniharap sa mga pinuno ng relihiyon. ‘Sa anong kapangyarihan ninyo ginawa ito?’ tanong nila.

Sinabi sa kanila ni Pedro na yao’y sa kapangyarihan ng Diyos, na bumuhay kay Jesus. Hindi alam ng mga saserdote ang gagawin, sapagka’t hindi nila maikakaila na isang himala iyon. Kaya binalaan nila ang mga apostol na huwag nang magsalita tungkol kay Jesus, at pagkatapos ay pinaalis na sila.

Samantala, ang mga apostol ay patuloy na nangaral tungkol kay Jesus at kanilang pinagaling ang mga maysakit. Napabalita iyon, at ang mga taga-karatig ng Jerusalem ay nagdala ng mga maysakit para pagalingin ng mga apostol. Nainggit ang mga pinuno ng relihiyon, kaya ipinabilanggo nila ang mga apostol. Pero hindi sila nagtagal doon.

Sa gabi, binuksan ng anghel ng Diyos ang pinto, na nakikita mo dito. Sinabi niya: ‘Lakad na, kayo’y makipag-usap sa mga tao sa templo.’ Sa umaga, natuklasan ng mga pinuno ng relihiyon na wala na ang mga apostol. Pagkatapos, nakita silang nagtuturo sa templo, kaya dinala sila sa Sanhedrin.

‘Buong higpit namin kayong pinagbilinan na huwag nang magtuturo tungkol kay Jesus,’ sabi ng mga pinuno. ‘Pero ang buong Jerusalem ay pinuno ninyo ng inyong turo.’ Sumagot ang mga apostol: ‘Dapat muna kaming sumunod sa Diyos bilang pinuno bago sa mga tao.’ Kaya patuloy silang nagturo ng “mabuting balita.” Hindi ba sila mainam na halimbawa para tularan?

Gawa mga kabanatang 3 hanggang 5Mga Tanong

  • Ano ang nangyari kina Pedro at Juan isang hapon habang papunta sila sa templo?
  • Ano ang sinabi ni Pedro sa isang lalaking lumpo, at ano ang ibinigay sa kaniya ni Pedro na mas mahalaga pa sa pera?
  • Bakit nagalit ang mga pinuno ng relihiyon, at ano ang ginawa nila kina Pedro at Juan?
  • Ano ang sinabi ni Pedro sa mga pinuno ng relihiyon, at anong babala ang tinanggap ng mga apostol?
  • Bakit naiinggit ang mga pinuno ng relihiyon, pero ano ang nangyari nang ipabilanggo ang mga apostol sa ikalawang pagkakataon?
  • Paano sumagot ang mga apostol nang dalhin sila sa Sanhedrin?

Karagdagang mga tanong