ANG mga taong ito ay mga tagasunod ni Jesus. Nanatili sila sa Jerusalem, gaya ng sinabi niya. Ngayon, samantalang sila ay samasamang naghihintay, isang malakas na ingay ang pumuno sa bahay. Kagaya ito ng malakas na hangin. Pagkatapos, dumapo ang mga dila ng apoy sa ulo ng mga alagad. Nakikita mo ba ang mga yaon? Ano ang kahulugan ng lahat ng ito?

Banal na espiritu sa unang-siglong mga alagad

Ito ay isang himala. Nasa langit na si Jesus, at ibinubuhos niya ang banal na espiritu ng Diyos sa kaniyang mga alagad. Alam mo ba kung ano ang pinangyari ng espiritu na gawin nila? Silang lahat ay nagsipagsalita sa iba’t-ibang wika!

Maraming tao sa Jerusalem ang nakarinig ng ingay, at nagsilapit sila para makita kung ano ang nangyayari. Ang ilan sa kanila ay galing sa ibang bansa. Nagulat sila! Narinig nila ang mga alagad na nagsasalita sa sarili nilang wika, at sinasabi ang kamangha-manghang mga bagay na ginawa ng Diyos.

Nagtaka ang mga taga-ibang bayan kung papaano nakapagsalita ang mga taga-Galilea ng napakaraming iba’t-ibang wika. Kaya tumayo si Pedro para magpaliwanag sa kanila. Sinabi niya sa mga tao kung papaano pinatay si Jesus, at na binuhay siya ni Jehova mula sa mga patay. ‘Si Jesus ngayon ay nasa kanang kamay ng Diyos sa langit,’ sabi ni Pedro. ‘At ibinubuhos niya ang ipinangakong banal na espiritu. Iyon ang dahilan kung bakit nakikita ninyo at naririnig ang mga himalang ito.’

Kaya, nang sabihin ni Pedro ang mga bagay na ito, marami ang nagsisi sa ginawa nila kay Jesus. ‘Ano ang dapat naming gawin?’ tanong nila. Sinabi sa kanila ni Pedro: ‘Dapat ninyong baguhin ang inyong buhay at magpabautismo.’ Noon din, mga 3,000 tao ang nagpabautismo at naging mga tagasunod ni Jesus.

Gawa 2:1-47Mga Tanong

  • Gaya ng makikita sa larawan, ano ang nangyari sa mga tagasunod ni Jesus na naghihintay sa Jerusalem?
  • Bakit nagulat ang mga taga-ibang bayan na pumunta sa Jerusalem?
  • Ano ang ipinaliwanag ni Pedro sa mga tao?
  • Ano ang nadama ng mga tao matapos makinig kay Pedro, at ano ang sinabi niyang dapat nilang gawin?
  • Ilang tao ang nagpabautismo nang araw na iyon ng Pentecostes, 33 C.E.?

Karagdagang mga tanong